Översilning

Översilning som efterbehandlingsmetod innebär att det behandlade avloppsvattnet får rinna över en svagt sluttande, gräsbevuxen yta för att sedan samlas upp för utsläpp till recipient. När vattnet rinner över översilningsytan kommer det i kontakt med jord, växter, insekter och mikroorganismer. Naturliga biologiska, fysiska och kemiska processer bidrar till rening av vattnet.

Metoden används i större och mindre skala, bl a för efterbehandling av avloppsvatten från kommunala reningsverk och för behandling av dagvatten.

Översilning som efterbehandling av avloppsvatten från enskilda hushåll används normalt endast sommartid. Under vintersäsongen stängs översilningen av och vattnet leds direkt till recipient från behandlingsanläggningen.

Översilningplan
Skiss över översilning från "PM om växtbaserade avloppsanläggningar" från Hörby kommun. Se beteckningar nedan.

Installation
För att översilning ska kunna tillämpas krävs tillgång till en sluttande yta (lutning ca 3 – 5 %). Sluttningens lutning och längd påverkar vattnets flöde, och därmed behandlingen av vattnet. Ytbehovet för ett hushåll är ca 50 – 100 m2.

Bevattningen utförs med självfallsledning med droppsystem i ett spridningslager av singel el makadam.

ÖversilningsektionBeteckningar

  1. Självfallsledning från markbädd
  2. Fördelningsbrunn
  3. Dropprör
  4. Bädd av stenmtrl
  5. Gummiduk (ev)
  6. Utläckage i slänt
  7. Geotextil 

Skiss över översilning från "PM om växtbaserade anläggningar" från Hörby kommun.

En översilning som används som efterbehandling efter minireningsverk placeras lämpligen på tillräckligt avstånd från bostadshus och hägnas in, eftersom helt orenat avloppsvatten riskerar att gå ut i våtmarken vid ett eventuellt driftstopp i minireningsverket. 

Reduktion
Översilning är en effektiv metod för avskiljning av ammoniumkväve, men också av syreförbrukande ämnen (BOD), fosfor och nitratkväve till viss del.

Om översilningen föregås av behandling med god smittämnesreduktion, t.ex. markbädd, är risken för smittspridning mycket liten. 

Skötsel
Kontrollera fördelningsbrunn och spridningsyta regelbundet.

Avsluta bevattningen av översilningsytan inför vintern och påbörja den igen efter vintern.

Läs mer på avloppsguiden

Efterbehandling 

Att ladda ner

PM om bl.a. översilning från Hörby kommun (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum