Bad-, disk- och tvättvatten, BDT


Vad är BDT-vatten?

disk-200pxljus.jpg
BDT-vatten är allt vatten från ett
hushåll, minus toalettavloppet.

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten.

Bad-, disk- och tvättvatten kommer från:

  • diskbänken
  • diskmaskinen
  • handfat, dusch och badkar
  • tvätt och tvättmaskin
  • hink med skur- och rengöringsvatten

Varför ska BDT-vatten renas?

Större delen av de näringsämnen och föroreningar som kommer från hushållen finns i toalettavfallet medan den största volymen vatten består av BDT-vatten.

  • BDT-vatten innebär mindre risk för förorening och smittspridning än om WC är påkopplat, men rening behövs med hänsyn till miljön och människors hälsa.
  • Anläggningen behöver också kunna leda bort vatten.

Du behöver antingen anmäla eller söka tillstånd

Ett enskilt avlopp för rening av både BDT- och WC-vatten kräver alltid tillstånd enligt lagen (d.v.s miljöbalken). Enligt miljöbalken krävs anmälan för BDT-anläggning men kommunen får bestämma att tillstånd behövs även för BDT-avlopp. Kolla med din kommun vad som gäller, se kontaktuppgifter till din kommun här.

Dessa krav ställs på din BDT-avloppsanläggning:

Avloppsanläggningen ska ligga tillräckligt långt från din eller grannarnas dricksvattenbrunn och med tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet.

Risken för smittspridning med BDT-vatten är lägre än för blandat avlopp (BDT+WC) eftersom det mesta av bakterier och förorenande ämnen finns i toalettavfallet. Det finns ändå en liten risk för att smittämnen och organiskt material kan förorena dricksvatten eller diken, åar och sjöar. Det är därför viktigt att ha koll på var din egen och grannens dricksvattenbrunn ligger. Med skyddsavstånd till grundvattnet menas att man måste se till att avloppsanläggningen läggs där den inte riskerar att ligga för nära högsta grundvattennivån.

Det ska gå att leda bort det renade vattnet

Eftersom det ofta kommer ganska mycket BDT-vatten från ett hushåll är det viktigt att det går att leda bort vattnet. Är det en sandig jord på tomten kan vattnet ofta infiltreras i marken, d.v.s. rinna igenom de naturliga jordlagren för att till slut nå grundvattnet. Är det mycket lera kan det vara svårt att infiltrera vattnet, då måste det gå att leda bort vattnet på något annat sätt. För att undvika igensättning och andra problem i framtiden är det viktigt att utreda vilken reningsanläggning som är mest lämplig innan anläggningen byggs.

Reningsanläggningen ska klara belastningen från det antal personer som vistas i huset

Kommunen bedömer den planerade anläggningen utifrån den möjliga och maximala belastningen från huset. Vanligtvis utgår man från att det bor 5 personer per hushåll. Det spelar därför ingen roll om huset bara används som sommarstuga några veckor per år, anläggningen måste ändå ha samma kapacitet som ett året-runt-boende. Undantag kan göras för enklare standard.

Tekniker för rening av BDT-vatten

Läs mer om krav på din avloppsanläggning

Fördjupning: Vad innehåller BDT-vatten?


Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Ansvar och roller
Varför rena avlopp?
Välj teknik
Marknadsöversikt
Tillståndsansökan/anmälan
Anlita en markentreprenör
Anlita en konsult
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det? (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum