BDT-vattenfilter för fritidshus

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar för rening av det så kallade bad-, disk-, och tvättvattnet, dvs allt vatten från hushållet utom toalettvattnet. Flera av produkterna på marknaden är anpassade för fritidshus. Kapaciteten är lägre än för permanenthus, ofta bara 300-500 liter per dygn, och filtren är inte alltid vinteranpassade.

Gemensamt för olika BDT-vattenfilter på marknaden är det lilla formatet och att själva filtret är placerat i en behållare.

Biolan.jpg
Uponor BDT Easy.png
Biobox.png

Några exempel på BDT-vattenfilter på marknaden. Flera av dem kan monteras av fritidshusägaren själv.

Installation
Det finns BDT-vattenfilter som grävs ned och sådana som placeras ovanpå marken. Till flera av filtren behövs det ingen slamavskiljare innan. Utgående vatten från filtret leds lämpligen bort via mark, t ex i en stenkista eller ett grusfyllt dike.

Miljö och kretslopp
BDT-vatten är mindre förorenat än avloppsvatten som innehåller toalettvatten. Bara genom att samla upp och separera toalettvattnet från BDT-vattnet, istället för att ha ett blandat avlopp, får man en minskning av näringsämnen i avloppet med ca 85-90 % och risken för smittspridning försvinner nästan helt. Det uppsamlade toalettavfallet är en resurs som kan användas som gödning på åkermark.

Däremot innehåller BDT-vattnet syreförbrukande ämnen, BOD, samt kan innehålla metaller och rester av hushållskemikalier. Lämplig teknik för rening är markbaserad rening eller annan biologisk behandling som även fungerar som luktskydd och barriär mot skadliga utsläpp av föroreningar.

Få utvärderingar har gjorts på dessa BDT-vattenfilter, och därför finns liten kunskap om reduktionsgraden av olika föroreningar. BDT-vattenfilter omfattas inte av kravet på CE-märkning, som gäller för avloppsprodukter för rening av blandat avlopp.

Drift och skötsel
Precis som för alla avloppsanläggningar bör BDT-vattenfiltret inspekteras regelbundet, för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Skötseln varierar mellan fabrikat, men kan bestå i att byta ut torv, eller att spola rent filter.

Tänk på att:

  • BDT-vattenfilter är ofta anpassade för en lägre vattenförbrukning än för permanentboende.
  • BDT-vattenfilter har ofta ingen särskild rening av fosfor eller kväve, varför det t.ex. inte är lämpligt att leda urin till dem.
  • Alla kommuner godkänner inte BDT-vattenfilter, inte ens för ett fritidshus.
  • Det finns även andra lösningar för BDT, t ex markbädd eller infiltration.

 

Läs mer på avloppsguiden

Sluten tank och kompaktfilter för BDT
Urinsorterande torrtoalett och BDT-vattenfilter
BDT-rening

Köpa en avloppsprodukt 
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Bad- disk- och tvättvatten - hur farligt är det? (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum