Bevattning

Bevattning med avloppsvatten är en teknik som för större system används både som behandling och efterbehandling. Även för enskilda hushåll kan bevattning tillämpas som behandling sommartid men det är ovanligt. Idag används bevattning med avloppsvatten från enskilda hushåll framförallt som efterbehandling.

De grödor som bevattnas med avloppsvatten är vanligen energiskog, ädellövskog eller andra buskar och träd. Eftersom en mycket stor del av näringsämnena i avloppsvattnet kan tas upp av växterna innebär bevattning både höggradig reduktion och god återföring av näringsämnen.

En blandning av bevattningssystem och resorptionsdike är de anläggningar (”pileanlaeg”) som börjat byggas i Danmark och som nu också finns ett fåtal av i västra Sverige. Dessa är generellt sett mycket stora (ca. 200m2 per hushåll) och innebär en tät lövträdsplantering på fastigheten. Med tätduk i botten kan dessa anläggningar ge nollutsläpp av vatten och närsalter.

Energiskog plan
Skiss över bevattning av energiskog med diken från "PM om växtbaserade anläggningar" från Hörby kommun. Se beteckningar nedan. 

Installation
Ytan för bevattning dimensioneras i allmänhet utifrån fosforbelastningen, eftersom denna oftast är begränsande. För bevattning av energiskog som efterbehandling är ytbehovet ca 50 – 100 m2. Bevattningssystem är i allmänhet trycksatta, men kan också utformas som självfallssystem i form av bevattningsdiken, se figurer ovan och nedan.

Bevattningen stängs vanligen av under vintersäsongen. Den kan också utformas som en ytlig infiltration som isoleras med t.ex. halm under vintern för att förhindra frysning. På så sätt fungerar anläggningen som bevattning under sommaren och infiltration under vintern.

Om bevattningen utformas för avstängning vintertid installeras lämplig anordning för detta, t.ex. avstängningsventil och utloppsledning direkt till recipient. För att minimera risk för smittspridning kan bevattningsområdet stängslas in med ett enkelt staket.

Energiskog

Beteckningar

  1. Självfallsledning från markbädd
  2. Fördelningsbrunn
  3. Transportledning
  4. Dike makadam/singel
  5. Träd, t ex björk el bok
  6. Gummiduk
  7. Sandfyllning

Skiss över bevattning av energiskog med diken från "PM om växtbaserade anläggningar" från Hörby kommun.

Reduktion
Vid bevattning med avloppsvatten tas både vatten och näringsämnen upp av träden som bevattnas och reduktionen är i allmänhet mycket god. Detta förutsätter naturligtvis att anläggningen är rätt dimensionerad utifrån belastning och grödans näringsbehov.

Skötsel
Kontrollera fördelningsbrunn/pump och inspektionsbrunnar regelbundet.

Avsluta eventuellt bevattningen inför vintern och påbörja den igen efter vintern. Om bevattningen stängs av vintertid töms tryckledningar och droppslangar för att förhindra frysning.

Läs mer på avloppsguiden

Efterbehandling 

Att ladda ner

PM om växtbaserade anläggningar från Hörby kommun (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum