Biofilterdike

Den enklaste formen av efterbehandling är att leda ut det behandlade vattnet i ett öppet dike. För att förbättra avskiljningen kan växter planteras i diket. I diket behandlas vattnet genom olika processer, såsom växters näringsupptag, filtrering och nedbrytning med hjälp av mikroorganismer. Beroende på markens egenskaper infiltreras varierande andel av vattnet ner i marken när det passerar diket. Avdunstning till luft sker också. 

Biofilterdike
Växterna i ett biofilterdike kan eventuellt behöva slås med några års mellanrum.

Det fördelaktigt att använda ett befintligt dike eller att ansluta ett anlagt dike till befintligt dike.

Reduktion
Det är svårt att ange reduktionseffekten i ett dike, eftersom den varierar med dikets utformning, uppehållstid, belastning, etc. Avskiljningen i diket beror på uppehållstid och belastning - ju längre dike, desto bättre avskiljning. Ett dike ger alltid bättre avskiljning än direktutsläpp i ett vattendrag. För att minska risken för exponering av smittämnen kan den första delen göras mer svårtillgänglig eller täckas över.

Skötsel
Ett biofilterdike är en robust anläggning som kräver lite skötsel. Växterna i diket kan ev behöva slås med några års mellanrum. Om det är mycket torrt och kallt samt små flöden kan det finnas risk för frysning i diket. Vanligtvis finns det dock grundvatten som trycker på i diket och förhindrar frysning. Snö bidrar också ofta till isolering av diket.

Läs mer på avloppsguiden

Efterbehandling 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum