Fosforfilter

Ett fosforfilter, även kallat fosforfälla, är till för att öka reningen av fosfor. Fosforfiltret är ett komplement till en biologisk behandling, t.ex. en markbädd. De finns också som en komponent i vissa minireningsverk.

Reningen i ett fosforfilter bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för fosforinbindning. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial.

Det finns flera leverantörer av själva brunnen. I brunnen placeras filtermaterialet, som vanligtvis levereras i en storsäck som ställs ned i brunnen.

Fosforfilter_Conclean.png

Exempel på fosforfilterbrunn från Conclean (säck och brunn).

Det finns ett flertal produkter på marknaden. VA-guiden har gjort en översikt över produkter för enskilt avlopp

Installation
Ett fosforfilter placeras vanligen efter slamavskiljare och markbädd, eller annan biologisk behandling. Markbädden ska ha tät botten, för att vattnet inte ska infiltrera i marken, utan rinna vidare till fosforfiltret. För att tömning ska kunna ske får inte avståndet mellan filterbrunnen och platsen där kranbilen kan stå vara för stort (ca 5-10 m beroende på filtersäckens storlek). Utgående vatten från fosforfiltret har högt pH. Se därför till att människor eller djur inte kommer i kontakt med utloppet. Detta görs t.ex. genom att leda ut vattnet i en stenkista eller motsvarande.

Det är viktigt att installationsinstruktionerna från leverantören eller tillverkaren följs. Installation av en avloppsanläggning ska alltid utföras av en sakkunnig person.

Miljö och kretslopp
Fosforavskiljningen i fosforfilter är hög, men det är viktigt att filtermaterialet byts ut i tid för att avskiljningen ska fungera. Förbrukat filtermaterial innehåller fosfor och kan användas som kalknings- och gödselmedel på åkermark eller till jordtillverkning. Eftersom materialets höga pH har en bakteriedödande effekt, så behövs normalt ingen behandling innan spridning på åkermark.

Miljöskydd
(OBS! Avskiljningen nedan är endast i fosforfiltret. I ett helt avloppssystem med fosforfilter blir avskiljningen högre, eftersom rening också sker i systemets andra delar. Exempel på system)

Ämne Reduktion i % av total mängd*
Organiskt material (BOD) 0- 30*
Fosfor (P) Ca 90**
Kväve (N) Ej utvärderat***

*Organiskt material (BOD) avskiljs i föregående biologiskt reningssteg, t.ex. i markbädd och slamavskiljare. Denna avskiljning är inte medräknad här.
**Avskiljningen kan dock variera beroende på filtermaterial. Det material som används ska därför ha utvärderats i en oberoende undersökning.
***Få utvärderingar har gjorts avseende kväveavskiljning i små fosforfilter.

Fosforfilter omfattas av EU-standarden (SS-EN 12566-7) som avser förtillverkat kompletterande reningssteg. Detta innebär bland annat att produkten ska ha testats enligt EU-standarden och CE-märkas. Med CE-märkningen följer en prestandadeklaration som anger hur bra produkten renar avloppsvatten enligt testet. Läs mer om CE-märkning och prestandadeklarationer hos Boverket.

Utgående vatten från anläggningen håller en mycket hög pH-halt, vilket kan ge bra smittskydd.

Drift och skötsel

Fosforfilter är i allmänhet robusta anläggningar med litet skötselbehov och få driftsstörningar. Filtermaterialet byts ut när kapaciteten är förbrukad. Hur ofta det ska ske beror på vattenflöde och antal personer i hushållet. Fosforfiltrets funktion kan kontrolleras genom provtagning av utgående vatten. Börjar pH minska i utgående vatten är det dags att byta ut filtret (följ leverantörens instruktioner).

Byte av filtermaterial kan ske på olika sätt. För filtermaterial som levereras i storsäck sker tömning med kranbil, då hela säcken lyfts ut och ersätts med en ny. Fosforfilterbrunnen ska vara åtkomlig för kranbil eller motsvarande, för att möjliggöra byte av filter.

I vissa mindre fosforfilter öser man ur filtermassan för hand, även här hänvisas till leverantörens instruktioner.

Filtermaterialet är ett hushållsavfall som kommunen ansvarar för att hämta. Hanteringen av filtermaterialet kan variera mellan olika kommuner. Kontakta renhållningen (eller motsvarande) i din kommun för mer information. Det finns även företag som erbjuder sig att hämta filtermaterialet och samtidigt leverera en ny säck.

Tänk på att:

  • Filtermaterialet måste bytas efter en viss tid då materialet är mättat med fosfor.
  • Räkna med kostnaden för byte av filtermaterial när du jämför driftskostnader för olika anläggningstyper.
  • Fosforfiltret förbrukas fortare om mycket vatten passerar. Tänk på att t.ex. inte leda backspolningsvatten från dricksvattenfiltret till avloppsanläggningen. Detta gäller förstås för alla typer av avloppstekniker.
  • Med ”fosforfälla” kan bland avses kemisk fällning (förfällning), med flytande fällningskemikalier i slamavskiljare, vilket är en annan teknik än den som beskrivits ovan! Läs mer om kemisk fällning

Läs mer om CE-märkning och prestandadeklarationer hos Boverket

Läs mer på avloppsguiden

WC med markbädd och fosforfälla
Behandling
Markbädd
Kompaktfilter/biomoduler

Köpa en avloppsprodukt 
Marknadsöversikt 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum