Geohydrologisk undersökning

När det är oklart hur en avloppsanläggning påverkar dricksvatten och ytvatten bör en geohydrologisk (kallas även hydrogeologisk) undersökning bifogas ansökan. Ofta är det kommunen som påtalar behovet av en sådan undersökning eftersom Miljö- och hälsoskyddsnämnden (eller motsvarande i din kommun) endast får ge tillstånd när det är uppenbart att avloppsanläggningen inte orsakar skada för miljön eller hälsan. Undersökningen ska utföras av en sakkunnig person, dvs. en person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet.

Detta bör ingå i en geohydrologisk undersökning:

 • Ett eller flera förslag på lämpliga avloppsanläggningar för platsen/fastigheten
 • Förslag på skyddsåtgärder som kan behöva göras
 • Redovisa befintliga och planerade vattentäkter, samt hur de är utformade (grävda, bergborrade, etc)
 • Redovisa befintliga avloppsanläggningar
 • Geologisk basbeskrivning
 • Markens infiltrationskapacitet – gräv provgropar
 • Djup till berg, bergets sprickighet
 • Högsta grundvattenyta vid infiltrationsplats
 • Grundvattnets strömningsriktningar under ”naturliga förhållanden” samt vid avloppsinfiltration och vattenuttag, ange även för våt- respektive torrperioder
 • Speciella förhållanden, t ex diken, avskärande berg eller dränering, som kan påverka grundvattnets strömning
 • Beräknade transporttider till skyddsobjekt (såsom grundvatten, sjö, å, etc)
 • Om/var det infiltrerade avloppsvattnet avleds till ytvatten eller kommer upp till markytan
 • Bedömning om anläggningen klarar våta/torra perioder 

Hitta en konsult i din kommun

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Var ska avloppet ligga?
Provgrop
Anlita en konsult
Anlita en markentreprenör 
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Mer om grundvatten på SGU:s hemsida 

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum