Infiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.

Infiltration infiltrationsektion.jpg
Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd.
Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar.

Installation och funktion
För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet. För att få reda på markens infiltrationskapacitet gräver man en provgrop.

Vid olämpliga platsförhållanden kan avloppsvattnet behöva pumpas till en mer lämplig placering.

Infiltrationsanläggningen ska vara anläggas enligt god praxis. Installation av en avloppsanläggning ska alltid utföras av en sakkunnig person.

Miljö och kretslopp
Utsläpp från en infiltrationsanläggning sker till grundvattnet, vilket kan medföra problem om behandlingen inte fungerar tillfredsställande.

Miljöskydd

Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 90-95
P 25-90
N 20-40

*enligt Naturvårdsverket, Små avloppsanläggningar (2003)

Med enbart infiltration finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet.

Drift och skötsel
En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsröret (om sådant finns).

Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen.

Tänk på att:

  • Vid infiltration av avloppsvatten finns alltid en risk att dricksvattenbrunnar förorenas.
  • Det är svårt att kontrollera funktionen på en infiltration, eftersom man inte kan ta ett vattenprov på ett lätt sätt.

Läs mer på avloppsguiden

WC och infiltration
Sluten tank och kompaktfilter för BDT
Behandling
Geohydrologisk undersökning
Provgrop
Kemisk fällning
Urinsorterande vattentoalett 

Marknadsöversikt

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum