Kemisk fällning

Kemisk fällning är en metod för att rena fosfor som ofta används i både minireningsverk och kommunala reningsverk men även som komplement till traditionell markbädd och infiltration. Som fällningskemikalie används ofta aluminium- eller järnföreningar. Kemikalien reagerar med fosfor och bildar s k flockar, som klumpar ihop sig med uppslammat material. Flockarna sjunker till botten och bildar ett fosforrikt slam. Kemisk fällning brukar kombineras med mekanisk och någon typ av biologisk behandling.

Fällningskemikalien doseras i ledningssystemet före eller i samband med slamavskiljning. Det kemfällda slammet samlas upp i slamavskiljaren.

För enskilda hushåll och mindre grupper av hushåll kan kemisk fällning användas som ett komplement till traditionell markbädd eller infiltration, för att få en bättre fosforrening.

Installation
En styrenhet och doseringsutrustning för kemikalier kan monteras inne i huset eller utomhus, det beror på fabrikat. För installation krävs i regel utrymme för en 20-litersdunk, doseringsutrustning, tillgång till vatten- och avloppsanslutning samt elektricitet (220 V). Installation görs av tillverkaren eller annan fackman. Det finns även varianter där själva doseringen sker i slamavskiljaren.

Eftersom slammängden ökar med kemfällning är en större slamavskiljare än normalt att rekommendera, ca 4-5 m3 för ett normalhushåll. Tillräcklig uppehållstid i slamavskiljaren är viktig för att avskiljningen ska fungera. Därför räcker det inte att tömma slamavskiljaren oftare för att kompensera för en mindre volym. 

Vissa system säljs separat medan andra enbart säljs som en komponent i ett paket. Kontrollera detta med återförsäljaren så att du får rätt pris och förutsättningar.

Kemisk fällning kan också ske via en kemikaliesten placerad i i toaletten. Denna metod är dock inte lika effektiv och driftssäker och det är okänt vilken prestanda den har. Beskrivningen här avser i första hand kemisk fällning med flytande fällningsmedel.

Miljö och kretslopp
Tekniken är framförallt framtagen för att avskilja fosfor. Fällningskemikalien bidrar dock till att avskiljningen av syreförbrukande material (BOD) i slamavskiljaren ökar, i och med den ökade slammängden.

Miljöskydd

Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD liten
P 50 - 90
N liten

*Hellström et al, 2003. Bra Små Avlopp slutrapport.

Det kemfällda slammet innehåller framförallt mycket fosfor som kan återföras till åkermark efter hygieniserande behandling, t ex lagring eller behandling i en komposterings- eller rötningsanläggning. Kretsloppet av fosfor förutsätter att slammet accepteras som gödselmedel av lantbruket. 

Drift och skötsel
Underhåll görs av leverantör genom serviceavtal. Om antalet boende i hushållet förändras eller om hushållets vanor ändras betydligt kan doseringen av kemikalier behöva justeras, vilket görs av leverantör.

Kemikaliebehållaren ska bytas vid behov, upp till några gånger per år, vilket görs av fastighetsägaren.

Efterföljande reningssteg bör inspekteras minst en gång om året. 

Anläggningen förbrukar en liten mängd el ( < 1 kWh/år) och dricksvatten (ca 30 l/år) för dosering av kemikalier. Förbrukningen av fällningskemikalier är ca 100-150 l/år. 

Slamtömning sker minst två gånger per år, beroende på storlek på slamavskiljare och belastning.

Tänk på att:

  • Kemikaliebehållaren måste placeras oåtkomligt för små barn om sådana vistas i huset.
  • Om man glömmer att fylla på kemikaliebehållaren så sker ingen fosforrening.

Läs mer på avloppsguiden

Behandling
Prefabricerat filter
Markbädd
Infiltration 

Marknadsöversikt

Att ladda ner

Bra Små Avlopp - utvärdering av små avloppsanläggningar 2000-2007 (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum