Kompaktfilter/biomoduler

Kompaktfilter kallas även biomoduler eller prefabricerade filter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de används för biologisk behandling av avloppsvatten och att de inte har några rörliga delar och inte kräver tillgång till el. Några säljs i moduler eller inneslutna i brunnar, andra byggs direkt i marken med ett tätskikt i botten. Vissa produkter innehåller även fosforinbindande material.

Kompaktfilter kan användas för rening av blandat eller urinavlastat avloppsvatten, eller endast BDT-vatten.

I kompaktfiltret sker en biologisk rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en markbädd eller infiltration, dvs vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial. I filtret bildas en "biofilm" bestående av bakterier och svampar som bryter ned smittämnen och organiskt material och oxiderar ammonium till nitrat.

Kompaktfilter
Klicka på bilden för att se den i större format.
Ett kompaktfilter kan användas som en markbädd med utsläpp till ytvatten eller som en förstärkt infiltration. Ett kompaktfilter kan byggas på en mindre yta än en konventionell markbädd.
 

Installation
Ett kompaktfilter i modulform kan användas som en kompakt markbädd med ett sandlager som modulerna placeras på och ett tätskikt i botten. Utsläpp sker då till ytvatten. En fördel är att det kan byggas på en mindre yta än en konventionell markbädd, ca 10-15 m2.

Anläggningen kan också byggas som en förstärkt infiltration. Då bestämmer markens infiltrationskapacitet hur stor infiltrationsyta som behövs under filtret.

Filterboxar, där kompaktfiltret är placerat inne i en låda eller en brunn, grävs oftas ner i marken, och vattnet leds in till filtret i övre delen av boxen.

För mer exakt installationsbeskrivning hänvisas till respektive tillverkares läggningsanvisningar. Installation av en avloppsanläggning skall alltid utföras av en sakkunnig person.  

Miljö och kretslopp
Fosforreningen är beroende av det efterföljande filtermaterialets beskaffenhet eftersom kompaktfiltret i sig inte renar fosfor. För kompaktfilter av modul-typ sker fosforreningen i sandlagret som oftast finns under kompaktfiltret.

Miljöskydd

Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD ca 90
P liten
N 20-40

 *Få utvärderingar har gjorts och reduktionsgraderna är därför osäkra

Det finns ingen möjlighet till kretslopp av näringsämnen från avloppsvattnet med kompaktfilterteknik.

Drift och skötsel
Rätt anlagda kompaktfilter är i allmänhet robusta anläggningar som är relativt okänsliga för störningar och de kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Du bör dock inspektera anläggningen minst en gång om året och då främst undersöka att luftningsröret inte är vattenfyllt.

Om man har sorterande system där klosettvatten eller urin samlas uppi tank möjliggörs kretslopp för kompaktfilterteknik.

Tänk på att:

  • Fosforreningen är i allmänhet något sämre i ett kompaktfilter jämfört med en traditionell markbädd eller infiltration.
  • Kompaktfilter/prefabricerat filter är ett bra alternativ till traditionell markbädd om du har en liten tomt.

Läs mer på avloppsguiden

Sluten tank och kompaktfilter för BDT
Behandling
Köpa en avloppsprodukt 
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Bra Små Avlopp - utvärdering av små avloppsanläggningar 2000-2007 (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum