Krav på avloppsanläggningen

Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa. Vid bedömning utgår kommunen ofta från de allmänna råd som Naturvårdsverket gått ut med, de bygger på funktionskrav/reningskapaciteten, inte på specifika tekniker.
Främst är det dricksvattenbrunnar och grundvatten, närliggande sjöar och åars kvalitet och människors hälsa som det måste tas hänsyn till, men kraven som ställs måste vara rimliga i förhållande till miljönyttan.

Allmänna krav på små avlopp
I allmänhet ska små avloppssystem:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (näringsämnen), och organiskt material (syreförbrukande ämnen)
  • Möjliggöra kretslopp av näringsämnen
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Dessa aspekter bör betraktas som jämbördiga, men på grund av att kretslopps- och hushållningskravet infördes först genom miljöbalkens införande så finns ännu så länge ingen vägledande rättspraxis på området.

Krav på hygienisk säkerhet
Vid utsläpp där människor kan exponeras bör det renade avloppsvattnet inte ha högre bakteriehalter än vatten som är tjänligt för strandbad. Det får inte finnas risk för förorening av lokal vattentäkt. Lokaliseringsreglen (MB 2 kap 4 §) betyder att man måste vara noga med att inte placera anläggningen för nära vattentäkter (oavsett om dessa för tillfället används eller inte) eller andra känsliga objekt.

Krav på skydd av miljön
Syreförbrukande ämnen bör reduceras med minst 90 %, något som de flesta tekniker för avloppsrening klarar idag. Eftersom utsläpp av fosfor bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag ställer många kommuner hårda krav på reduktion av fosfor. Reduktionen av kväve är viktig i kustområden eller i speciellt känsliga områden där kväveutsläpp bidrar till övergödningen.

Lagen förbjuder utsläpp direkt i vattenområde om vattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning och det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.

Krav på kretslopp
Återföring av näringsämnen från avloppet till odlad mark är ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det finns redan idag många tekniker som möjliggör detta för enskilda hushåll och allt fler kommuner har krav på kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar.

Krav på kontroll av anläggningens funktion
För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera dess funktion på ett något så när enkelt sätt. Detta innebär i praktiken att anläggningen ska förses med en provpunkt där det är möjligt att ta prov på utgående vatten. Detta krav gäller främst i de fall tillståndet bygger på funktionskrav.

Olika krav i olika kommuner
Det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala recipienterna är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut. Gå till startsidan och välj din kommun i rullgardinsmenyn under "fastighetsägare" för att se vilka regler som gäller där du bor. Lika fall skall behandlas lika oavsett var i landet man bor, men det kan vara svårt att finna exakt lika förhållanden. En kommunal avloppspolicy (eller vad man väljer att kalla den) har inte statusen av författningstext, utan alla beslut måste grundas på en tolkning av författningstexten. En policy kan dock vara ett mycket viktigt instrument som bör betraktas som ett beslutsunderlag.

De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är indelade efter miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU. Vattnets ekologiska och kemiska status bedöms och dessa bedömningar ska vara till hjälp för att förbättra statusen i vattnet. Utifrån bedömningen sätts skyddsnivåer upp på hur mycket näringsämnen och föroreningar som får släppas ut i vattnet. Eftersom skyddsnivåerna varierar kan alltså kraven på reningsanläggningar variera. Läs mer om hög och normal skyddsnivå här.

Du är ansvarig för att din anläggning uppfyller kraven
Det är den som driver anläggningen som ansvarar för att den uppfyller balkens krav, och mot bakgrund av detta kan man anse att man som köpare bör försäkra sig om att anläggningen uppfyller följande krav: Avloppsanläggningen ska vara tillförlitlig och driftssäker. Underhåll och drift ska kunna skötas enkelt av dig som är användare utan alltför stor arbetsinsats, eller så ska ett serviceavtal ingå vid köp av anläggningen. Det måste finnas tydliga instruktioner och system som gör att du enkelt kan upptäcka fel. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och det ligger därför i ditt eget intresse att ställa krav på anläggningens tillförlitlighet och driftssäkerhet gentemot leverantör och/eller entreprenör. 

 

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Naturvårdsverkets riktlinjer
Lagar och regler
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum