Läsvärt

Marknadsöversikt 2016 - Produkter för enskilt avlopp
Överskådlig produktinformation samt oberoende bedömning av produkter m.a.p. miljö- och hälsoskydd samt kretslopp.
Marknadsöversikt 2016 - Produkter för enskilt avlopp
Tidigare version från Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011 (pdf)

Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det?
Kunskapscentrum Små Avlopp, 2013:1
Risker, skyddsbehov och reningstekniker. Skriften riktar sig mest till miljöinspektörer, men kan även läsas som en översikt om kunskapsläget om BDT-vatten.
Ladda ner Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det?

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?
Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011.
Här kan du läsa om ett antal personer, Anna, Berit och Carl och deras grannar. (Dvs. situation A, B och C). Läs igenom beskrivningen av dessa tre personer och välj den vars situation som närmast liknar din egen. Då får du en fingervisning om vilken tekniklösning du själv kan välja. Dessutom får du veta mer om vad du bör tänka på när du ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.
Ladda ner Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Produktkrav för enskilda avlopp
VVS-fabrikanternas råd, 2013. Broschyren berättar vilka produktmärkningar som finns för att säkra kvaliteten på produkter som ingår i reningsanläggningar och pumpstationer.
Ladda ner Produktkrav för enskilda avlopp

Toaletter för källsortering - Vacuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter
Avloppsguiden och Södertälje kommun, 2010. Broschyren beskriver olika tekniklösningar med avseende på vakuumtoaletter och urinsorterande toaletter. Ladda ner Toaletter för källsortering

Små avloppsanordningar. Handbok med allmänna råd 2008:3, Naturvårdsverket.
Ladda ner Handboken (pdf).
Ladda ner bilagorna (pdf).

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp
Länsstyrelsen Västra Götaland/Avloppsguiden, 2009. Detta häfte riktar sig till husägare med enskilt avlopp och beskriver kortfattat lagar och regler för små avlopp och vad dessa innebär för husägaren. Ladda ner Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf).

Klara besked om små avlopp
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009. Detta häfte riktar sig framförallt till förtroendevalda i kommunerna och beskriver kortfattat de lagar och regler som rör enskilda avlopp. Ladda ner Klara besked om små avlopp (pdf).

Planera vatten och avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till
Länsstyrelsen Skåne län, 2008. I rapporten, som framförallt riktar sig till kommunala tjänstemän, beskrivs de lagar och regler som styr vatten och avlopp, och vad de betyder för kommunens VA-planering. Ladda ner Planera vatten och avlopp (pdf).

Gemensamt avlopp - så kan det gå till
JTI, 2006. Innehållet i foldern fokuserar på arbetet med att få i stånd en anläggning för gemensamt avlopp(två eller flera fastighetsägare) . Foldern är framtagen på uppdrag av BAGA och Brenntag. Ladda ner Gemensamt avlopp-så kan det gå till (pdf 504 kb).

Så mår havet
Naturvårdsverket, 2009. Varför mår haven kring Sverige dåligt - och vad har blivit bättre? Vad gör samhället åt havsmiljön och vad kan du göra själv? Detta är några frågor som tas upp i broschyren. Ladda ner Så mår havet (pdf).

Markbaserad rening - en förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov
Ridderstople, WRS Uppsala AB, 2009, på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapporten kartlägger kunskapsläget om markbaserad avloppsrening samt ger underlag för behov av fortsatt forskning och utveckling på området. Ladda ner rapporten Markbaserad rening - en förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov.

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009. I rapporten utvärderas ett stort antal olika minireningsverk. Ladda ner rapporten Tillsyn av minireningsverk (pdf).

Bra Små Avlopp. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar.
Stockholm Vatten har med stöd av Miljöteknikdelegationen och Landstingets miljöanslag genomfört ett stort projekt som utvärderat olika små avloppsreningsanläggningar. Huvudprojektet pågick 1998-2003 och då utvärderades reningsresultat, användaraspekter, kostnader, mm. Reningsfunktionen utvärderas vidare tom år 2007.
Bra Små Avlopp. Uppföljning 2000-2007 (pdf).
Bra Små Avlopp slutrapport 1998-2003 (pdf).
En sammanfattning av slutrapporten 1998-2003 på 5 sidor (pdf).
Popluärversion av Bra Små Avlop 1998-2003 (pdf 1,8 MB)

Naturvårdsverkets Faktablad
Faktabladen var en del av de "gamla" allmänna råden 87:6. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer på Naturvårdsverkets hemsida:
Faktablad 1 - Planera för avlopp (pdf)
Faktablad 2 - Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta (pdf9
Faktablad 3 - Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar (pdf)
Faktablad 4 - Infiltrationsanläggningar (pdf)
Faktablad 5 - Markbädd (pdf)

Små avloppsanläggningar. Hushållsspillvatten från högst fem hushåll (87:6). Naturvårdsverket Fakta, oktober 2003. (De "gamla" allmänna råden). Denna rapport innehåller mycket information om hur infiltrationsanläggningar och markbäddar ska utformas.

Rapporten kan laddas ner som pdf på Naturvårdsverkets hemsida:

Del 1; Del 2; Del 3; Del 4.

Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser ... en nordisk samrapport
Rapporten finansierades av Nordiska ministerrådet och är från 1985. Den låg som underlag till Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 som numera är ersatta. Rapporten har varit svår att få tag i men avloppsguiden erbjuder den som pdf för den som vill fördjupa sig i frågan om infiltrering av avloppsvatten. Ladda ner rapporten Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009. Tanums kommun var ponjärer på urinsortering, och införde krav på urinsortering redan i början av 1990-talet. I rapporten dokumentars och utvärderas hur detta fungerat. Ladda ner Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun (pdf).

Handbok om urinsortering
Helsingborgs stad & Köpenhamns universitet, 2005. Kapitel 4 i en handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsregionen som tagits fram inom projektet Rent Vatten. Ladda ner kapitlet om urinsortering (pdf).

Urine diversion - One Step Towards Sustainable Sanitation
EcoSanRes, 2006. Rapport som beskriver den svenska erfarenheten av urinsortering, med olika exempel. Ladda ner Urine diversion - One Step Towards Sustainable Sanitation (pdf).

Bruket av växtnäring i fritidsodlingar - kan man ersätta konstgödsel med urin?
JTI informerar nr 102, 2003. Ladda ner Bruket av växtnäring i fritidsodlingar - kan man ersätta konstgödsel med urin? (pdf).

Våtkompostering - maten du åt kan bli bra gödsel
JTI informerar nr 109, 2005
. Om hur klosettvatten och matavfall kan bli säkert och bra gödsel på åkrarna. Ladda ner våtkompostering - maten du åt kan bli bra gödsel (pdf).

Avlopp i kretslopp – lösningar för glesbygden
Natur och Miljö, Finland. Detta är en broschyr som tagits fram av den finländska miljöorganisationen Natur och Miljö och som presenterar olika alternativ för enskilda avlopp med fokus på kretsloppsanpassade lösningar. Ladda ner Avlopp i kretslopp - lösningar för glesbygden

Robusta uthålliga små avloppssystem
Naturvårdsverket Rapport 5224, 2003. Rapporten är en kunskapssammanställning om småskalig avloppsrening som ger en översikt av forskningsresultat för olika små avloppsanläggningar. Ladda ner rapport 5224 (pdf).

Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp.
Naturvårdsverket rapport 5214.
Huvudrapport för projektet Bra slam och fosfor i kretslopp. Ladda ner rapport 5214 (pdf).

Läs mer på avloppsguiden

Ordlista 
Marknadsöversikt 

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp
Naturvårdsverkets publikationer om avlopp - sök på Naturvårdsverkets sida 
EcoSanRes - publikationer om urinsorterande system mm
MiljöLänken -samlad information om miljö med mer än 2000 länkar

Att ladda ner

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)
Bilagor till Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Klara besked om små avlopp (pdf)
Planera vatten och avlopp (pdf)
Gemensamt avlopp-så kan det gå till (pdf)
Så mår havet (pdf)
Markbaserad rening - kunskapsläge och utvecklingsbehov (pdf)
Tillsyn av minireningsverk (pdf)
Bra Små Avlopp. Uppföljning av enskilda avloppsanläggningar 2000-2007 (pdf)
Bra Små Avlopp. Slutrapport 1998-2003 (pdf)
Bra Små Avlopp. Sammanfattning av slutrapporten (pdf)
Bra Små Avlopp. Populärversion (pdf)

Naturvårdsverkets faktablad
Faktablad 1 (pdf)
Faktablad 2 (pdf)
Faktablad 3 (pdf)
Faktablad 4 (pdf)
Faktablad 5 (pdf)
Små avloppsanläggningar, del 1 (pdf)
Små avloppsanläggningar, del 2 (pdf)
Små avloppsanläggningar, del 3 (pdf)
Små avloppsanläggningar, del 4 (pdf)

Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser (pdf)

Handbok om urinsortering (pdf)

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun (pdf)

Urine diversion - One Step Towards Sustainable Sanitation (pdf)

Bruket av växtnäring i fritidsodlingar - kan man ersätta konstgödsel med urin? (pdf)

Våtkompostering - maten du åt kan bli bra gödsel (pdf)

Avlopp i kretslopp - lösningar för glesbygden (pdf)

Robusta uthålliga små avloppssystem (pdf)

Aktionsplan för återföring av fosfor från avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum