Låga grundvattennivåer i stora delar av landet

  • 2016-04-05

På många håll i landet är det låga grundvattennivåer och i de sydöstra delarna är nivåerna historiskt låga. Grundvattennivåerna brukar vanligtvis vara som lägst i dessa områden under perioden augusti till september.

Hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) finns mycket och bra information om grundvatten och egna dricksvattenbrunnar.

Så här säger SGU om vad du med egen brunn bör tänka på vid låga grundvattennivåer

”Man bör undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. I vissa kustnära områden, till exempel Stockholms skärgård, bör man vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.”

Se SGU:s sida om Frågor och svar

Små grundvattenmagasin
När man har eget vatten tar man i regel sitt vatten från så kallade små grundvattenmagasin. Så här skriver SGU om dessa apropå dagens låga nivåer.

”De små, snabbt reagerande, grundvattenmagasinen utgörs främst av moränavlagringar men bedöms även kunna representera grundvattnet i berggrunden. Morän har låg effektiv porositet, endast några få procent, och kan därför endast magasinera små vattenmängder. Moränmagasinen har dessutom vanligen begränsad utbredning. Detta innebär sammantaget att variationerna i grundvattennivåerna blir snabba och kraftiga. Även begränsade torrperioder kan kraftigt påverka grundvattennivån i dessa magasin. Å andra sidan återfylls de snabbt under perioder med grundvattenbildning.”

SGU har även samlat fakta i punktform om låga grundvattennivåer

  • På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer.
  • Nivåerna stiger normalt sett i september–oktober.
  • Eftersom det inte avdunstar något vatten på höst och vinter så bildas det grundvatten av merparten av allt regn, efter det att vattnet sugits upp av marken.
  • Grundvattennivåerna i små, snabbreagerande magasin stiger ofta i några dagar upp till en vecka efter ett regn.
  • Framför allt grunda grävda brunnar drabbas vid låga grundvattennivåer (de sinar). Det är mindre risk i borrade brunnar.
  • Under vintern bildas oftast mycket lite grundvatten. Tjälen spelar ingen större roll för grundvattenbildningen, utan det viktiga är att nederbörden oftast kommer i form av snö och därmed bildas inget grundvatten.
  • 1,2 miljoner permanentboende personer har eget vatten ur grävd eller borrad brunn.
  • 200 000 hushåll får sitt vatten från egen grävd brunn.
  • 250 000 hushåll får sitt vatten från en egen borrad brunn.

Källa: SGU 16 mars 2016

Avloppsguidens sida om eget dricksvatten