Ledningar

Ledningarnas funktion är att leda bort avloppsvatten från installationerna inne i huset till förbehandling, behandlingsanläggning eller uppsamlingstank. Ledningsnätet betjänar också ventilationen av avloppssystemet vilket är viktigt både för felfri bortledning (förhindra luftfickor) samt förhindra lukt. Ledningsnätet består av ledningar från de olika avloppsinstallationerna i huset som kopplas ihop till en tilloppsledning, vilken leder avloppsvattnet till förbehandlingen. I sorterande vattenburna system finns flera olika ledningsnät för olika fraktioner.
Läs mer om:
Ledningar för blandat avloppsvatten
Ledningar för BDT-vatten
Tryckavlopp
Ledningar för urin
Ledningar för extremt snålspolande toalett
Miljöaspekter
 
Ut från huset är självfallsledningar vanligast eftersom avloppsvattnet ska kunna ledas bort även vid strömavbrott. Det är också en fördel om avloppsvattnet leds med självfall till slamavskiljaren eftersom stötbelastningar kan försämra slamavskiljarens funktion. Pumpning av helt obehandlat avloppsvatten ställer dessutom högre krav på pumpen än pumpning av slamavskiljt vatten. För rekommendationer vid pumpning före slamavskiljare, se Naturvårdsverket.
 
Ledningar för blandat avloppsvatten
Naturvårdsverket rekommenderar att ledningar läggs med en lutning på minst 1 % , och i fastigheter med mycket låg belastning bör lutningen helst uppgå till 2 %. Naturvårdsverket rekommenderar också att tilloppsledningen görs minst 100 mm i diameter och att den läggs med en rak sträckning och jämn lutning mellan ev. brytpunkter för att minska risken för stopp. Vidare rekommenderas att inspektionsbrunn installeras om ledningen måste vinklas i sidled eller om ledningen är längre än 60-80 m.
 
Ledningar för BDT-vatten
Dessa dimensioneras och installeras i allmänhet på samma sätt som ledningar för blandat avloppsvatten. Klenare dimensioner kan användas för BDT än för blandat avlopp men risk för igensättning med fetter skall då uppmärksammas. BDT-ledningar bör läggas så rakt som möjligt och inspektions- och spolmöjligheter ska finnas.
Tryckavlopp
Om det inte är möjligt att erhålla självfall i avloppssystemet kan LTA (Lätt TryckAvlopp) vara ett alternativ. LTA används också i områden med mycket berg i dagen för att minska ingreppen i form av sprängning. Systemet bygger på att avloppsvattnet trycks ut i ledningarna. Med LTA blir det möjligt att pumpa vatten till en högre belägen plats. LTA kräver särskilda dimensioner på ledningarna och tätheten blir extra viktig. Med hjälp av en elslinga och isolerlåda kan ledningarna läggas mycket ytligt eller till och med ovanpå marken.
Ledningar för urin 
Än så länge finns inga standarder vad gäller ledningsnät för urin, och de rekommendationer som finns bygger därför på erfarenheter av befintliga system för urinsortering som utvärderats av svenska forskare. Eftersom det är särskilt viktigt att undvika utspädning av utsorterad urin måste installation av systemet göras extra noggrant för att förhindra inläckage. Urinledningar kan också kräva något mer skötsel än ledningar för blandat avloppsvatten.
 
Ledningar för extremt snålspolande toalett
Extremt snålspolande toaletter som bygger på självfall ställer ofta höga krav på ledningarnas lutning och material. Är lutningen för svag transporteras inte avfallet bort och är den för brant tenderar vattnet att rusa förbi och lämna avfallet kvar. Ett plaströr är oftast att föredra framför ett betongrör vilket har ojämn yta och hög friktion.
Avståndet mellan toalett och tank bör generellt inte vara mer än 20 m, om inte någon typ av pumpning används.
 
Miljöaspekter
Materialet i ledningarna påverkar vattenkvaliteten och därmed också möjligheterna till att använda restprodukter från avloppet i jordbruket. Bl a bör inte ledningar och rör av metall användas för transport av urin, då urin är mycket korrosivt.
Materialet i dricksvattensledningar påverkar också kvaliteten på dricksvatten och avloppsvatten, framförallt metaller såsom koppar, kadmium, bly, etc.

Ledningarnas funktion är att leda bort avloppsvatten från installationerna inne i huset till förbehandling, behandlingsanläggning eller uppsamlingstank. Ledningsnätet betjänar också ventilationen av avloppssystemet vilket är viktigt både för felfri bortledning (förhindra luftfickor) samt förhindra lukt.

Normalt bör fackman anlitas för installation av ledningar både inne i huset och i marken om det inte handlar om enklare installationer av exempelvis urinsorterande torrtoalett i sommarstuga.

Självfallsledningar

Ut från huset är självfallsledningar vanligast eftersom avloppsvattnet ska kunna ledas bort även vid strömavbrott. Det är också en fördel om avloppsvattnet leds med självfall till slamavskiljaren eftersom stötbelastningar kan försämra slamavskiljarens funktion. Pumpning av helt obehandlat avloppsvatten ställer dessutom högre krav på pumpen än pumpning av vatten där slammet redan är avskiljt.

Ledningar för blandat avloppsvatten

Naturvårdsverket rekommenderar att ledningar läggs med en lutning på minst 1 %, och i fastigheter med mycket låg belastning bör lutningen helst uppgå till 2 %. Naturvårdsverket rekommenderar också att tilloppsledningen (ledningen som leder avloppsvatten till exempelvis en slamavskiljare) görs minst 100 mm i diameter och att den läggs med en rak sträckning och jämn lutning mellan ev. brytpunkter för att minska risken för stopp. Om ledningen vinklas i sidled eller om den är längre än 60-80 m rekommenderas att en inspektionsbrunn installeras.

Ledningar för BDT-vatten

Dessa dimensioneras och installeras i allmänhet på samma sätt som ledningar för blandat avloppsvatten. Klenare dimensioner kan användas för BDT än för blandat avlopp men det finns då risk för igensättning med fetter. BDT-ledningar bör läggas så rakt som möjligt och inspektions- och spolmöjligheter ska finnas.

Ledningar för urin

Än så länge finns inga standarder vad gäller ledningsnät för urin, och de rekommendationer som finns bygger därför på erfarenheter av befintliga system för urinsortering som utvärderats av svenska forskare. Eftersom det är särskilt viktigt att undvika utspädning av utsorterad urin måste installation av systemet göras extra noggrant för att förhindra inläckage. Urinledningar kan också kräva något mer skötsel än ledningar för blandat avloppsvatten, då en beläggning, s.k. urinsten, kan bildas på insidan av ledningarna.

Tryckavlopp

Om det inte är möjligt att erhålla självfall i avloppssystemet kan LTA (Lätt Tryck Avlopp) vara ett alternativ. LTA används också i områden med mycket berg i dagen för att minska ingreppen i form av sprängning. Systemet bygger på att avloppsvattnet trycks ut i ledningarna. Med LTA blir det möjligt att pumpa vatten till en högre belägen plats. LTA kräver särskilda dimensioner på ledningarna och tätheten blir extra viktig.

Ledningar med vakuumteknik

Det finns två olika typer av vakuumsystem, i det ena uppstår ett vakuum endast när det trycks på spolknappen på toaletten det kallas Vacuum on demand (VOD), och är anpassat för enskilda hushåll. Det andra systemet kallas Constant Vacuum System (CVS), som namnet antyder är det ett konstant vakuum i ledningarna, till detta system kan flera fastigheter kopplas in. När vakuumteknik används är ledningsdragningen mycket mer flexibel, till exempel kan ledningar dras rakt uppåt och då exempelvis ledas via vinden. För vakuumteknik krävs det en vakuumenhet som skapar undertrycket, den kan placeras inne i huset eller vid/ i slamavskiljare/sluten tank.

Vinterisolering

För att avloppssystemet ska fungera även på vintern krävs det att ledningssystemet är isolerat. Ledningar kan ”isoleras naturligt” om de läggs på frostfritt djup. Då skyddas de mot frostskador men också mot risken att gå sönder vid ev. tjällyftning. Vad som är frostfritt djup varierar beroende var i landet du är och på vilken typ av jord det är. Generellt krävs det ett större djup för frostfritt i en sandig jord än i en lerjord.

Vid förhållanden när det inte går att gräva ner till frostfritt djup och sprängning vill undvikas kan man använda isolerlådor och/eller en värmekabel. Isolerlådor kan läggas mycket ytligt eller till och med ovanpå marken vid behov.

Pumpar

När avloppsystemet inte kan byggas på självfall direkt från huset till reningsanläggningen kan en pump integreras antingen inomhus, i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn, som pumpar vattnet dit det ska. Det finns ett stort utbud av pumpar som kan pumpa avloppsvatten. Beroende på vilken kapacitetet man väljer så kan avloppsvattnet lyftas ett tiotal meter och pumpas flera hundra meter. Vid val av pump är det också viktigt att anpassa pumpen efter vilken typ av avloppsvatten som ska pumpas.

Upphöjd markbädd med pumpning
Upphöjd markbädd med pumpning. Klicka på bilden för att se den i större format.

  • Tänk på att pumpar behöver ses över och ibland servas ca en gång per år, samt bör förses med larm.

Läs mer på avloppsguiden

Slamavskiljare 
Behandling

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om slamavskiljare och ledningar (pdf) 
Handbok om urinsortering (inkl. rekommendationer för urinledningar) (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum