Markbädd

Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exemplevis ut till ett dike. 

Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. Tekniken används både för blandat avloppsvatten och för enbart BDT-vatten.

Markbädd
Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar.

Markbädd med pumpning

När markbädden ligger högre än huset behövs pumpning. Klicka på bilden för att se den i större format.

Installation
En markbädd byggs upp av flera lager av grus och sand med olika funktion, se profil nedan. Ofta är bädden öppen i botten så att mycket vatten infiltreras, och via utloppsröret i botten rinner det vatten ut som inte marken kan ta emot. På platser där det är olämpligt att avloppsvatten infiltrerar i marken, bör markbäddens botten och sidor tätas med plast/gummiduk eller annat tätskikt. Tätskiktet ska hålla hela markbäddens livslängd. Då kan man även bättre följa upp markbäddens funktion.

En markyta på ca 20-50 m2 per hushåll åtgår för markbädden beroende på markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått. Anläggningen dimensioneras vanligen utifrån en belastning på 50-60 l per m2 och dygn.

Markbädden ska anläggas enligt god praxis. Utförlig beskrivning av planering och dimensionering samt byggnadsbeskrivningar har bl a getts ut av Naturvårdsverket. Läs mer till höger.

Installation av en avloppsanläggning skall alltid utföras av en sakkunnig person.

markbäddmodell
*Enligt rapporten Robusta, små uthålliga avloppssystem. Naturvårdsverket rapport 5224, 2002.

 

Miljö och kretslopp
Rätt anlagda och väl fungerande markbäddar ger en god rening av organiskt material och smittämnen i avloppsvattnet. Fosforreduktionen är mer osäker, framförallt över tiden och vid blandat avloppsvatten. En markbädd bör därför kompletteras med någon teknik som minskar fosformängderna. Markbädden är dock en bra teknik för rening av BDT-vatten eftersom det innehåller mindre mängder fosfor.

I markbäddar som inte är byggda med tät botten är täta infiltreras alltid en del av avloppsvattnet. Detta gör att det kan vara svårt att ta prov på utgående vatten.

Med enbart markbädd finns ingen möjlighet till kretslopp av närsalter från avloppsvattnet. Ofta kombineras den dock med t ex urinsortering, sluten tank för WC eller fosforfällning, vilket gör att återföring av närsalter till odlad mark blir möjlig.

Drift och skötsel
Rätt anlagda markbäddar är i allmänhet robusta anläggningar som är relativt okänsliga för störningar. De kräver lite tillsyn och skötsel.

Markbädden bör dock inspekteras minst en gång om året då man bl a undersöker att luftningsröret inte är vattenfyllt. För att reningen ska fungera bra i en markbädd får markbädden inte vara vattenmättad. Vattnet ska hela tiden rinna vidare genom bädden.

Slamavskiljaren ska tömmas tillräckligt ofta för undvika igensättning av markbädden, normalt en gång per år.

Marken ovanpå och omkring markbädden ska hållas fri från buskar, träd och perenner med kraftiga rötter och ska heller inte utsättas för tung belastning (t ex bilparkering).

Tänk på att:

  • Markbädden ska alltid ska vara försedd med en inspektionsbrunn.
  • I områden med många enskilda brunnar och tunna jordlager är en markbädd försedd med tät botten ett bra alternativ till en infiltrationsanläggning.

Läs mer på avloppsguiden

WC med kemisk fällning och markbädd
WC med markbädd och fosforfälla
Provgrop
Behandling
Urinsorterande vattentoalett
Kemisk fällning
Fosforfilter 

Marknadsöversikt

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum