Naturvårdsverkets riktlinjer

Naturvårdsverket har tagit fram rekommendationer till kommuner med vilka gränsvärden som kan gälla för olika typer av områden och hur de olika nivåerna kan motiveras.

Sedan 2011 vägleder Havs- och vattenmyndigheten om små avlopp. Rekommendationer är dock desamma.

Normal nivå

Hälsoskydd

 1. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 2. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt. 

Miljöskydd

 1. Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
 2. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 3. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5). 
 4. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P). 
 5. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 6. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

* Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Naturvårdsverkets allmänna råd.

Hög nivå

Hälsoskydd
Utöver A - B:

C.   Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen
       i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att
       förbjuda vissa utsläpp, att göra utsäppspunkten mer
       svårtillänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga
       till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet,
       ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot
       eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd
Utöver A - C, E och F:

G.  Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst
     90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
H.  Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst
     50 % reduktion* av kväve (tot-N).

* Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Naturvårdsverkets allmänna råd. 

Grundkrav

 1. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
 2. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten. 
 3. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 4. Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas. 
 5. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd. 
 6. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
 7. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full. 
 8. Det finns möjligeht att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare. 

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext
Sök Diplomerade entreprenörer

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum