Planera ditt avlopp steg för steg

Se filmen där miljöinspektörerna Rasmus Ahlm och Anna Levin ger dig det viktigaste på två minuter. Mer utförlig steg-för-steg-guide längre ner på sidan.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som har ansvar för hela planeringsprocessen inför att anlägga ett enskilt avlopp. Miljökontoret i din kommun är endast tillsynsmyndighet och har inte till uppgift att hjälpa dig välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Behöver du professionell hjälp bör du anlita en konsult med specialkompetens inom VA/miljö.

Skaffa dig kunskap

1. Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening.

2. Via rullgardinsmenyn på startsidan, gå till din kommuns sida eller via deras hemsida och se vilka krav din kommun ställer på avloppsanläggningar och vad som gäller där du bor.

3. Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område ska du hitta en teknik som är lämplig för din avloppsanläggning. Även om du anlitar en entreprenör eller konsult för att hjälpa dig att välja teknik tjänar du själv på att vara ordentligt påläst.

Kontakta kommunen

4. Kontakta miljökontoret i din kommun och berätta att du står i begrepp att planera ett nytt avlopp. Fråga om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan är olika i olika kommuner.

Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer kan du använda som vägledning och utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare. 

Anlita konsult och entreprenör

5. Kontakta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Läs med om geohydrologisk undersökning

Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör
Hitta en entreprenör i din kommun 

Ta fram en ansökan eller anmälan

6. Ladda ner och fyll i blanketten om tillstånd för avloppsanläggningen eller beställ den. Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

7. Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Olika regler gäller för grannyttranden i olika kommuner, så kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden tillstyrker din ansökan.

8. Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs, speciellt om du har bråttom. Om några handlingar saknas tar ärendet längre tid. Ibland kan kompletteringar behövas och i många fall gör miljöinspektören ett besök på plats.

9. När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Tänk på att anläggningens funktion kan försämras om den anläggs vid fel tid på året. En anläggning som byggs på vintern kan bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.

Observera att du i en del kommuner också måste göra en bygganmälan till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.

Besiktning och idrifttagande

10. Besiktningen av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. Hör med ditt lokala miljökontor om du är osäker.

11. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.

12. Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Ansvar och roller
Varför rena avlopp?
Välj teknik
Marknadsöversikt
Tillståndsansökan/anmälan
Anlita en markentreprenör
Anlita en konsult
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum