Provgrop

Se filmen där VA-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Ahlm berättar om provgrop för enskilt avlopp.

Se filmen där miljöinspektörerna Jenny Fogel och Joakim Hedvall berättar mer om vad provgropen kan berätta. De visar även hur du kan göra ett perkolationstest. Filmen är tänkt för miljöinspektörer men även andra kan ha nytta av den.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

*) För mer info om fält A och fält B som nämns i den nedre filmen, se Naturvårdsverket faktablad nr 2 Jordprovtagning..., eller Naturvårdsverkets publikation Små avloppsanläggningar, del 2. Dessa publikationer kan laddas ner från Läsvärt-sidan

För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt, och för att bestämma  hur långt skyddsavstånd det måste vara mellan avloppsanläggningen och vattentäkter och öppet vatten behövs information bl a om jordart och avståndet från markytan ner till grundvattenytan.

För att en infiltrationsanläggning ska fungera så ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, dvs inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig eftersom vattnet då rinner för snabbt ner till grundvattnet utan tillräcklig rening. Jorden ska även vara tillräckligt tjock så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund är minst en meter.

Vilken jordart som finns på din tomt tar du reda på genom att gräva en grop och ta ut jordprover.

Så gräver du en provgrop:

 1. Olika kommuner har olika krav och rutiner för avloppsärenden. Ta därför först kontakt med din kommun för att ta reda på vilka villkor som gäller. Om du anlitar en entreprenör för anläggningen är det vanligt att de även gräver provgropen.
 2. Gräv på den plats du tror är lämplig för avloppsanläggningen. En grop räcker om marken ser ut att vara likartad på hela ytan där infiltrationen är tänkt att ligga. I annat fall kan fler provgropar behövas. Om det känns tungt att gräva för hand kan en mindre grävmaskin (t ex traktorgrävare) användas.
 3. Djupet ska vara 2-2,5 m eller ner till berg/grundvatten. Skrapa en slät vägg i gropen så att de olika jordlagren framträder.
 4. Mät på vilka djup nya lager framträder och hur tjocka de är. Om du stöter på fast berg, mät hur djupt det ligger. Ta ett foto eller gör en skiss av jordprofilen.
 5. Tag ut ungefär 0,5 l jord från varje lager, från och med det djup där spridningsledningen är tänkt att ligga. Spridningsledningen hamnar ofta på 60-120 cm djup. Om det är svårt att urskilja olika jordlager så ta prov på 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 och 2.0 meters djup. Stenar större än 2 cm tas bort. Varje prov läggs i en plastpåse som märks med vilket djup det tagits från, samt datum och plats.
 6. Påsarna med jord skickas till ett laboratorium för analys. En lista på företag som utför jordartsanalyser hittar du här. Ett alternativ till att skicka iväg prover är att en kunnig person gör en bedömning av jordarten på plats.
 7. I vissa jordar kan högsta grundvattennivån uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken ha en rödbrun färgton, medan den under denna nivå kan vara blågrå. Anteckna vilket datum mätningen är gjord, djupet ner till grundvattenytan samt om det går att göra en uppskattning av högsta grundvattennivån.

Så mäter du djupet ner till grundvattenytan:


Grundvattenytans läge i förhållande till markytan är mycket viktig information när du ska välja vilken avloppslösning som är bäst på din tomt. Mät avståndet i provgropen från markytan till grundvattenytan alternativt fast berggrund. Grundvattenytans läge ändras under året och det är dess högsta läge som ska anges.

 1. Låt provgropen stå i ca 2-3 dygn för att ge vattnet tid att rinna till. Se till att människor och djur inte kan ramla ner i gropen!
 2. Grundvattenytan kan variera flera meter under året. En grov uppskattning av grundvattennivån kan göras i provgropen. För att få ett rättvisande resultat bör du mäta under en period med högt grundvatten, helst på våren efter snösmältningen men innan växtligheten kommit igång.
 3. Du bör även kontrollera hur grundvattennivån förhåller sig till normalnivån för årstiden genom att titta på SGUs webbsida (sök med orden "grundvattensituationen" och aktuell månad och år).
 4. Har du inte möjlighet att mäta under en period på året då grundvattnet står högt och grundvattensituationen enligt SGU är mycket över det normala, får du (eller den konsult du anlitar) göra en uppskattning av högsta grundvattennivån. För att få en uppskattning av grundvattnets högsta läge i moränmark, se nedanstående tabell. En konsult kan även slå ner observationsrör för att mäta nivån. Ett annat sätt att göra en uppskattning av grundvattennivån är att mäta vattennivån i närliggande grävda dricksvattenbrunnar, men då bör brunnen inte användas 24 timmar innan mätning så att vattennivån hinner ställa in sig.

I nedanstående tabell kan du se hur mycket högre (i meter) som den högsta grundvattenytan kan nå.

Grundvattensituation enligt SGUs månadskarta

Så mycket högre än det uppmätta värdet är grundvattenytans högsta läge (m)

Mycket över de normala
Över de normala
Nära de normala
Under de normala
Mycket under de normala

0,5
1
1,5
2
2,5

 Provgropp
Bild på en provgrop.
Foto: Douglas Lindström, Håbo kommun

 

Jordprofil Brunjord

Jordprofil Podsol

Två av Sveriges vanligaste jordprofiler, brunjord och podsol

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Var ska avloppet ligga?
Geohydrologisk undersökning
Tillståndsansökan/anmälan
Anlita en markentreprenör
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Grundvattensituationen - SGU:s hemsida (sök på grundvattensituationen och aktuell månad och år)

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanordningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum