Rotzonsanläggning

Med rotzonsanläggning åsyftas i allmänhet en svagt sluttande filterbädd bevuxen med vattentåliga växter, vanligen vass eller liknande. Bädden består vanligen av grus, sand och/eller liknande material. Vattnet strömmar horisontellt genom bädden i mättad strömning, dvs. alla porer i bädden är fyllda med vatten.

Ibland benämns också bevuxna markfilter med vertikalt flöde rotzonsanläggningar, men dessa fungerar i stort sett som markbäddar, och det är oklart vad växterna har för funktion. Beskrivningen i detta avsnitt avser rotzonsanläggningar med horisontellt flöde i mättad strömning.

Rotzon
Skiss över rotzonsanläggning. Källa:Brix & Hasling, Plantebaserarade anlaeg. Kapitel i handbok från projektet RENT vatten, Helsingborgs kommun mfl. 

Rotzonsanläggningar har tidigare använts som huvudsaklig behandling av avloppsvatten. Erfarenheter har visat att det är svårt att uppnå god reduktion utan föregående biologisk behandling, r,ex, i en markbädd eller annat filter med vertikal strömning. Tillfredsställande rening av fosfor kan normalt uppnås endast om anläggningarna görs mycket stora. Detta beror på att den biologiska nedbrytningen är mer effektiv vid omättad än vid mättad strömning. På grund av dessa erfarenheter är rotzonsanläggningar i första hand att betrakta som tänkbar efterbehandling.

Installation
Rotzonsanläggningar byggs upp av en makadamfylld spridningskanal, själva filtret bestående av humushaltig sand samt en makadamfylld utloppskanal. Därefter leds vattnet till en utloppsbrunn i vilken vattennivån kan regleras.

Om rotzonen föregås av behandling med god smittämnesreduktion, t.ex. markbädd, är risken för smittspridning liten. I annat fall bör rotzonsanläggningen hägnas in eller göras svårtillgänglig för att förhindra smittspridning.

Reduktion
Om rotzonsanläggningen föregås av en biologisk behandling kan reduktionen av fosfor och kväve i rotzonen vara relativt god, ca 50%. 

Skötsel
Ett rotzonsanläggning är en robust anläggning som kräver lite skötsel. Fördelningsröret kan behöva spolas med några års mellanrum. Under kalla vintrar behöver man reglera vattenståndet i utloppsbrunnen.

Läs mer på avloppsguiden

Efterbehandling 

Att ladda ner

Handbok om växtbaserade anläggningar (på danska) (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum