Slamavskiljare

 Vilken avloppslösning du än väljer måste du ha en slamavskiljare. Undantaget är prefabricerade enheter för rening där slamavskiljning ingår som en del i produkten. I ett system med källsortering av avloppsvattnet behövs slamavskiljare som förbehandling för rening av BDT-vatten eller urinavlastat avloppsvatten. I annat fall är slamavskiljaren en förbehandling för rening av blandat avloppsvatten.
Den vanligaste slamavskiljaren är tre-kammarbrunnen, som består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt, men med motsvarande eller bättre funktion.
I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet  innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.
Skiss över en trekammarbrunn från Naturvårdsverkets "Faktablad om tilloppsledningar, slamavskiljare och fördelningsbrunnar".
 
Läs mer om:
Installation
Miljö och kretslopp
Drift och skötsel
Att tänka på
 
Installation 
Hur stor slamavskiljare man behöver till sitt avlopp beror av antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren och också av vilken reningsmetod man ska använda för avloppsvattnet. Normalt behövs en volym på cirka 2 m3 per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten.
Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren måste volymen utökas till minst 3 m3 per hushåll, helst minst 1 m3 per vuxen.
Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. 
Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person. 
 
Miljö och kretslopp
Avskiljningen varierar mellan olika fabrikat, vanligen avskiljs ca 70-90 % av det suspenderade materialet.
Miljöskydd
Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 10-20
P 5-20
N 5-20
*enligt Naturvårdsverket, Små avloppsanläggningar (2003)
 
Slam från slamavskiljare innehåller begränsade mängder växtnäring, och användning av detta slam på åkermark ger därför inget större kretslopp av närsalter.
 
 
Drift och skötsel
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens försorg en gång per år. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras:
Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.
 
Tänk på att:
    * Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.
    * Det är viktigt att locket på slamavskiljaren går att låsa och hålls låst för att undvika att barn och andra trillar ned. Tunga betonglock behöver inte låsas, men håller nu på att fasas ut av arbetsmiljöskäl i många kommuner.
    * En större slamavskiljare än de rekommenderade 2 m3 för ett hushåll (gärna 3 eller 4 m3) ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.
Se denna film och få full koll på slamavskiljare. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Slamavskiljaren är en förbehandling inför reningen av blandat avloppsvatten. I vissa avloppslösningar ingår slamavskiljningen i själva produkten. Det finns t.ex. produkter som placeras efter toaletten för att skilja vätskan från det fasta i en separator. Den fasta delen komposteras medan den våta går vidare för rening, för detta behövs en mindre slamavskiljare. Produkter av detta slag hittar du under kategorin ”Övriga produkter” i sökfunktionen under fliken Bransch.

Den vanligaste slamavskiljaren är tre-kammarbrunnen, som består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt, men med motsvarande eller bättre funktion.

I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet  innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.

Trekammarbrunn hög Trekammarbrunn
Skiss över en trekammarbrunn från Naturvårdsverkets
"Faktablad om tilloppsledningar, slamavskiljare och fördelningsbrunnar
".

Installation
Hur stor slamavskiljare man behöver till sitt avlopp beror av antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren och också av vilken reningsmetod man ska använda för avloppsvattnet. Normalt behövs en volym på cirka 2 m3 per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten.

Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren måste volymen utökas till minst 3 m3 per hushåll, helst minst 1 m3 per vuxen.

Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. 

Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person. 

Miljö och kretslopp
Avskiljningen varierar mellan olika fabrikat, vanligen avskiljs ca 70-90 % av det suspenderade materialet.

Miljöskydd
Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 10-20
P 5-20
N 5-20
*enligt Naturvårdsverket, Små avloppsanläggningar (2003)

 

Slam från slamavskiljare innehåller begränsade mängder växtnäring, och användning av detta slam på åkermark ger därför inget större kretslopp av närsalter.

Drift och skötsel
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens försorg en gång per år. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras:

Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.

Tänk på att:

  • Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.
  • Det är viktigt att locket på slamavskiljaren går att låsa och hålls låst för att undvika att barn och andra trillar ned. Tunga betonglock behöver inte låsas, men håller nu på att fasas ut av arbetsmiljöskäl i många kommuner.
  • En större slamavskiljare än de rekommenderade 2 m3 för ett hushåll (gärna 3 eller 4 m3) ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.

 

Läs mer på avloppsguiden

Ledningar
Behandling 
Marknadsöversikt

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om slamavskiljare och ledningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum