Sluten tank

Sluten tank är inte en behandling utan endast uppsamling av klosettvattnet för transport till behandlingsanläggning, t ex kommunala reningsverket eller hygienisering innan spridning på åkermark. Sluten tank rekommenderas inte för blandat avloppsvatten från hushållet.

Klosettvattensortering innebär att en extremt snålspolande toalett, t ex vakuumtoalett, kopplas till en sluten tank till vilken klosettvattnet leds. BDT-vatten leds till en separat reningsanläggning. Efter hygienisering kan klosettvattnet användas för gödsling av odlad mark.

Uponor Sluten tank Ifo Sluten tank Fann Sluten tank Wavin sluten tank
Exempel på slutna tankar från Uponor, Ifö, Fann och Wavin. 

Installation
Viktigt att avståndet mellan toalett och tank inte är för långt och att lutningen på ledningen läggs enligt toalettillverkarens rekommendationer. Detta är extra känsligt om man använder en extremt snålspolande toalett.

En sluten tank dimensioneras vanligtvis efter vilken toalett och nyttjandegrad man har. För att hålla nere antalet tömningar per år bör man om möjligt inte ha mindre tank än 6 m3 för ett permanenthus. 

Den slutna tanken bör ha minst en rejäl manlucka, för att man ska komma åt ordentligt vid slamsugning, kunna inspektera att tanken är helt tömd och vid behov kunna spola rent. Tankar med enbart snabbkoppling är inte att rekommendera.

För att undvika obehagliga överraskningar bör tanken vara försedd med nivålarm.

Installation av en avloppsanläggning ska utföras av en sakkunnig person. 

Miljö och kretslopp
Att samla upp klosettvatten separat är ett effektivt sätt för att minska utsläppen av smittämnen, kväve, fosfor och i viss mån även syreförbrukande ämnen (BOD).

Slutna tankar för WC-vatten innebär mindre risk för spridning av smitt- och näringsämnen lokalt eftersom avloppsvattnet behandlas på annan plats.

Miljöskydd

Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 42 
P 75
N 90

*Reduktionen har beräknats utifrån bilaga 1 i Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar.

Med klosettvattenuppsamling i sluten tank finns stor potential för kretslopp av närsalter till odlad mark. Detta förutsätter att klosettvattnet hygieniseras först, t ex genom lagring eller behandling i en våtkomposterings- eller rötningsanläggning.

Drift och skötsel
Nivån i tanken bör kontrolleras då och då även om man har nivålarm. Viktigt med täta anslutningar och att toaletter inte står och läcker. Annars riskerar tanken fyllas med vatten.

Tömning av tank sker vid behov, eller enligt slamentreprenörens schema. 

Tänk på att:

  • Det enda som ska spolas ned i en toalett är toalettpapper och det som passerat kroppen! Speciellt viktigt om en lantbrukare sprider klosettvattnet på sina odlingar.
  • Du måste installera en reningsanläggning för att behandla BDT-vattnet från hushållet.
  • Alla kommuner tillåter inte sluten tank som en permanent avloppslösning. 

Läs mer på avloppsguiden

Vakuumtoalett
Sluten tank och kompaktfilter för BDT
BDT-rening
BDT-vattenfilter för fritidshus

Att ladda ner

Att installera vakuumtoalett (pdf)
Jämförelse mellan olika toaletter
(pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum