Tillståndsansökan/anmälan

Exakt vad som ska ingå i en tillståndsansökan varierar från kommun till kommun, så kontakta alltid din kommun för information. Ofta kan du ladda ner ansökningsblankett från din kommuns hemsida, se länk från startsidan. Om viktig information saknas får inte miljökontoret fatta beslut, utan måste istället begära in kompletteringar. Du sparar alltså tid genom att skicka in en så komplett ansökan som möjligt.

Detta är vanligt att kommunen vill att du bifogar i ansökan

Fastighetsbeteckning och adress

Vad innebär det?
Till exempel:
Renvattnet 1:19
Bostället 14
720 80 Landsbyn

Var hittar jag den informationen?
Lantmäteriet eller din kommun

En situationsplan över tomten

Vad innebär det?
Situationsplanen bör vara i skala 1:400 till 1:1000 och följande bör märkas ut:
- fastighetsgränser och tillfartsväg för slamtömningsfordon
- avloppsanläggningens placering och utloppets placering
- byggnader, både befintliga och planerade
- avstånd till dricksvattenbrunnar, både egen och grannars inom det möjliga påverkansområdet, vanligen 100-200 m
- grundvattenytans strömningsriktning

Var hittar jag den informationen?
Om du bygger ett nytt hus kan du använda nybyggnadskartan. En genritad, skalenlig skiss över din tomt kan också fungera. Från Lantmäteriet kan du beställa en karta över din fastighet gratis, ofta i skala 1:1000. Om du har e-legitimation kan du göra beställningen från Lantmäteriet under e-tjänsten ”Min fastighet”.  Det går också bra att kontakta kundtjänst på 0771-63 63 63.
Se exempel på en situationsplan

Teknisk beskrivning av den planerade avloppsanläggningen
När ansökan gäller anläggning med minireningsverk, fosforfälla, kompaktfilter etc:

Vad innebär det?
- en beskrivning av funktion samt en dokumentation av behandlingens resultat.
- drift- och underhållsinstruktion från leverantören
- i den mån det behövs: En ritning över avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad i skala 1:50 - 1:100

Var hittar jag den informationen?
När det gäller produkter, t ex minireningsverk, kompaktfilter, fosforfällor etc bör tillverkaren eller entreprenören kunna hjälpa till. Leverantören bör kunna redovisa resultat från en oberoende utvärdering

När ansökan gäller infiltration/markbädd bör följande ingå:

Vad innebär det?
- uppgifter om markförhållandena på platsen såsom siktkurva/jordartsbestämning, höjdförhållanden på tomteneventuella lågpunkter, berg i dagen, avskärande dränering
- uppgift om högsta grundvattennivån under året samt avstånd från markytan till berg
- en bedömning av avloppsanläggningens påverkan på dricksvattentäkter och ytvatten
- en ritning över avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad i skala 1:50 - 1:100, inklusive beskrivning av vilket material som lagts i bädden (kornstorlek på sand, makadam etc) och tjocklek på de olika lagren. Materialinformation är också viktig (t ex tvättad sand eller krossmaterial)

Var hittar jag den informationen?
Läs här om hur du gör en provgrop för jordartsbedömning och bestämning av grundvattenytans läge
För markbädd/ infiltration kan entreprenören hjälpa till med beskrivning av anläggningen. Här finns översiktliga beskrivningar:
Infiltrationsanläggning
Markbädd
Här finns mer information om
Infiltration
Markbädd

Kretsloppsmöjligheter och uppgifter om omhändertagande av slam/urin/latrin

Vad innebär det?
Vissa kommuner har krav på kretslopp. Ange om kretslopp är möjligt och i så fall hur du har planerat att ta hand om urin, latrin, slam, klosettvatten eller dylikt. 

Var hittar jag den informationen?
Produktleverantören eller den entreprenör du anlitar kan ge upplysningar om vilka avloppsfraktioner (t.ex. slam, klosettvatten, urin etc) som uppkommer i anläggningen, och i vilka mängder.
Avloppsfraktioner från enskilda hushåll räknas som hushållsavfall, vilket innebär att kommunens renhållning ansvarar för omhändertagandet. Miljökontoret kan ge dig upplysningar om hur olika avloppsfraktioner omhändertas.

Eventuellt en geohydrologisk undersökning

Vad innebär det?
En geohydrologisk undersökning bör bifogas om avloppet riskerar att påverka en dricksvattentäkt, eller om det finns annan risk för förorening. Undersökningen görs av en konsult och ska ge en fördjupad bild av jord-, berg- och vattenförhållanden på tomten. 

Var hittar jag den informationen?
Läs här om lokalisering och skyddsavstånd
Vad ska en geohydrologisk undersökning innehålla?
Hitta en konsult i din kommun

Övriga upplysningar

Vad innebär det?
Övriga upplysningar som är bra för kommunen att veta är:
- om avloppet gäller ett permanentboende eller fritidshus,
- om det kommer att upprättas servitut. Ett servitut behövs om avloppsanläggningen placeras på annans mark, eller utsläpp av avloppsvatten sker till dike på annans mark.
- vilken entreprenör som anlitas för arbetet.
- glöm inte kontaktuppgifter där kommunen kan nå dig.

Var hittar jag den informationen?
På Lantmäteriets hemsida finns information om servitut
Hitta en entreprenör i din kommun

Se filmen där VA-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Alm berättar om provgrop för enskilt avlopp, men även en del om ansökan:

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Var ska avloppet ligga?
Provgrop

Geohydrologisk undersökning
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Mer om grundvatten på SGU:s hemsida

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanordningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum