Toaletter

ToalettFör många husägare ligger det närmast till hands att installera en vanlig WC. En vanlig vattentoalett använder ca en femtedel av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll.

Det finns olika typer av snålspolande toaletter, där materialet transporteras bort med vakuum eller med självfall. Dessa är användbara om det till exempel är ont om vatten eller om toalettavloppet ska samlas upp i sluten tank.

Urinsorterande toaletter sorterar ut urinen för sig, och har därför ett "extra" utlopp. Det finns både vattentoaletter och torrtoaletter med urinsortering.

Mest vatten sparas förstås genom användning av en torrtoalett, och här finns en rad olika modeller.

Varför ska jag välja något annat än vanlig WC?

Av flera orsaker kan det vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattenklosetten.

Vattenbrist
I vissa områden är det inte tillåtet att använda vattentoalett med hänvisning till vattenbrist eller risk för saltvatteninträngning pga stora vattenuttag.

Skydda dricksvattentäkten
Om din avloppsanläggning ligger nära din egen eller någon annans brunn finns det risk för förorening av dricksvattnet. Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för klosettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smittämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet.

Höga krav på rening
I känsliga områden, t ex nära kusten eller en sjö, ställer kommunen ofta höga krav på avloppsreningen. Ett sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut så mycket i avloppsanläggningen, t ex genom att leda hela eller delar av avloppsvattnet till en tank.
Med urinsorterande vattentoalett samlar man upp urinen för sig, och behandlar övrigt avlopp t ex i en markbädd eller infiltration. På detta sätt kan man uppnå hög skyddsnivå i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar.

Enklare och billigare avloppsrening
Det kan bli billigare för dig att installera en enkel torrtoalett bland annat därför att behandlingsanläggningen för resterande avloppsvatten (bad- disk- och tvättvatten) ofta kan göras enklare.

Rätt sak på rätt plats
Toalettavfallet innehåller mycket växtnäring som kan komma till användning på odlad gröda på den egna fastigheten eller i ett större system istället för att övergöda våra hav och sjöar. De viktigaste näringsämnen som finns i avloppsvatten - kväve, fosfor och kalium - finns främst i toalettavfallet.

Torrtoaletter

  • Urinsorterande torrtoalett
  • Multrum och mulltoaletter
  • Utedass (latrin)
  • Förbränningstoalett
  • Övriga torrtoaletter

Vattentoaletter

  • Vanlig WC
  • Extremt snålspolande toalett
  • Vakuumtoalett
  • Urinsorterande vattentoalett

Läs mer på avloppsguiden

Urinsorterande torrtoalett
Multrum och mulltoaletter
Utedass (latrin)
Förbränningstoalett
Övriga torrtoaletter
Vanlig WC
Vakuumtoalett
Urinsorterande vattentoalett
Välj teknik
Marknadsöversikt
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Avlopp i kretslopp

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf)
Toaletter för källsortering (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum