Urinsorterande vattentoalett

En urinsorterande vattentoalett har två fack. I det främre facket spolas urinen ned med en liten mängd vatten och leds till en tank på fastigheten. Övrigt avloppsvatten från toaletten (och allt toalettpapper) måste behandlas i en anläggning tillsammans med bad- disk- och tvättvattnet.

En urinsorterande vattentoalett kan i princip användas överallt där vanlig vattentoalett fungerar, men två ledningar och uppsamlingstank för urinen krävs.

Syftet med att använda urinsorterande toalett kan vara för att skapa ett kretslopp av näringsämnen, minska på utsläppen eller för att spara vatten. De urinsorterande toaletterna är studerade under ett tiotal år och det är känt hur de vanligaste problemen kan åtgärdas. 

Gustavsberg WM-DS Dubbletten
Idag finns omkring 20 000 urinsorterande toaletter i porslin installerade i Sverige. Om urinsorterande plasttoaletter och insatser i torrdass inkluderas är antalet omkring 130 000.

Installation
Urinen leds i en separat ledning från toalettstolen till en sluten tank som är nedgrävd på fastigheten eller placerad i källare/krypgrund.

Eftersom urin är mycket korrosivt ska metaller undvikas i alla material som kommer i kontakt med urinen.

En tank för uppsamling av urin bör vara omkring 3 m3 för ett hushåll. Det brukar räcka för tömning en gång per år.

Tanken ska fyllas från botten och tryckutjämnas men bör ej ventileras. Manluckan ska vara tät och möjlig att låsa. Nivålarm kan vara bra.

Miljö och kretslopp
Med en urinsorterande vattentoalett kan man minska vattenanvändningen jämfört med en konventionell WC. Genom att använda "lilla" spolningen (1-2 dl) vid ca 5 av 6 toalettbesök per dag minskas vattenanvändningen med upp till 60 %. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

Om man samlar upp urinen i en tank, undviker man att släppa ut en stor del av näringsämnen från avloppet till naturen. Ca 80% kväve och mer än 50 % fosfor från hushållets avlopp finns i urinen.

Med en urinsorterande toalett finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Har man inte möjlighet att använda urinen på sin egen tomt krävs det att kommunen eller en lantbrukare kan hämta och ta emot urinen för att efter lagring sprida materialet på jordbruksmark.

Drift och skötsel
Uppsamlingstanken för urin måste tömmas regelbundet, antingen av fastighetsägaren (för gödsling på fastigheten) eller av kommunen/entreprenör. Om en toalett läcker måste detta åtgärdas omgående för att undvika att tanken fylls med bara vatten.

För att undvika stopp i urinvattenlåset bör du rengöra urinskålen regelbundet. Läs skötselrekommendationer för din urinsorterande toalett (pdf).

Tänk på att:

  • Urinsortering är en bra teknik om du vill minska kväveutsläppen. Speciellt viktigt för dig som bor nära kusten!
  • Urin är ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning. Utmärkt i trädgårdsodling!
  • Du behöver godkännande från din kommun för att hantera urin på din egen fastighet.

Läs mer på avloppsguiden

Toaletter
Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt
Avlopp i kretslopp 
Marknadsöversikt 

Att ladda ner

Jämför olika toaletter (pdf) 
Handbok om urinsortering (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum