Välj teknik

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vad som passar bäst beror på de lokala förhållandena. Det är miljökontoret i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

1. För alla avloppstekniker som beskrivs på avloppsguiden finns systemets funktion angiven. Du kan kontrollera anläggningstypens funktion mot de krav som din kommun ställer för att göra ett första urval.

2. Tänk på kopplingen mellan din dricksvattenförsörjning och ditt avloppssystem. Om tillgången till vatten är osäker, t.ex. i vissa kustområden, bör du se till att minimera vattenanvändningen i hushållet genom att installera torrtoalett eller extremt snålspolad toalett och vattensnål teknik för bad, disk och tvätt. Om du eller dina grannar har egen brunn måste du se till att avloppsanläggningen placeras så att det inte finns risk för förorening av dricksvattnet.

3. En teknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen bör väljas i första hand. När du väljer en kretsloppsanpassad lösning, se över möjligheterna för avsättning av restprodukterna. Har du möjlighet att använda urin och/eller komposterad latrin som gödsling på din egen tomt eller finns det lantbrukare i närheten som är intresserade av restprodukterna? Långa transporter av restprodukter bör undvikas. I vissa kommuner finns kommunala system för hämtning av t.ex. urin.

4. Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig:

  • Vissa tekniska lösningar kräver utrymme inne i huset eller under huset. Detta finns angivet för varje teknik under rubriken Tekniska krav för installation.
  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning. Detta finns angivet för varje teknik under rubriken Tekniska krav för installation.
  • Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig.
  • Höjdskillnader på tomten är viktiga eftersom avloppsvattnet lättast leds med självfall till reningsanläggningen.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • För vissa typer av anläggningar har placeringen av utloppet från anläggningen betydelse.
  • En avloppsanläggning bör inte placeras för nära bostadshus, tomtgräns eller vattendrag. Vad som gäller finns angivet i bygganvisningar för respektive teknik.
  • System som endast används sommartid kan använda enklare tekniker, t.ex. resorption för BDT-vatten.

5. Kostnaden för avloppssystemet har givetvis stor betydelse för dig som fastighetsägare. Tänk på att det ofta är driftskostnaden som gör det dyrt i längden. Du kan räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att fördela investeringskostnaden över anläggningens förmodade livslängd och summera det med driftskostnaden för att lättare kunna jämföra kostnaderna för olika system.

Avloppsguiden avser återkomma med ungefärliga intervall för att ge en bättre fingervisning om vilka summor det kan röra sig om för att investera i ett nytt avloppssystem

6. Tänk på tidsperspektivet. Om du ska bo kvar på din fastighet i många år kan det vara värt att investera i en lösning med lång livslängd och som uppfyller högre krav än de som gäller idag.

Läs mer på avloppsguiden

Planera ditt avlopp
Krav på avloppsanläggningen
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats om enskilda avlopp

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
Jämförelse mellan olika toaletter (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum