Var ska avloppet ligga?

Detta gäller för samtliga anläggningar:
Avloppsanläggningen bör placeras så att risken för förorening av grundvattnet samt sjöar, hav och vattendrag minimeras. Anläggningen bör placeras nedströms dricksvattentäkter.

Slamavskiljares placering

 • Minst 10 m från bostadshus
 • Minst 4 m från fastighetsgräns
 • Minst 20 m från vattentäkt. Bör placeras över grundvattennivån.
 • Åtkomlig för slamtömningsfordon. Kontrollera vilket avstånd som gäller i din kommun.

Övriga mått

 • Minst 10 m från vattentäkt om ledningarna är täthetsprovade (enligt exempelvis Svenskt vattens bransch-standarder), annars minst 20 m.
 • Ytterkanten på anläggningen (förutom utsläppsledning) bör inte ligga närmare än 10 m, och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike.
 • Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är CE-märkta eller på annat sätt täthetsprovade, ligga minst 20 m från vattentäkt. Om de inte är täthetsprovade bör skyddsavståndet motsvara grundvattnets transport under 2-3 månader.

Vid infiltration/utsläpp till mark bör du dessutom tänka på:

 • Avloppsanläggningen bör placeras lägre i terrängen än näraliggande vattentäkter, dvs. grundvattennivån i närbelägen vattentäkt vid maximalt vattenuttag bör ligga högre än grundvattennivån direkt under avloppsanläggningen. Om brunnen är bergborrad bör man istället jämföra grundvattennivån i jorden intill brunnen med grundvattennivån under avloppsanläggningen.
 • Avståndet mellan infltrationsytan, strax under spridningslagret, i infiltrationsbädden och högsta grundvattenyta över året, eller berg, bör vara 1 m eller mer.
 • Anläggningen bör placeras nedströms bergvärmebrunn.
 • Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordningen till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader, ett riktvärde är 50 m.

Skyddsavstånd för infiltrationer
Det kan vara komplicerat att bedöma ett minsta avstånd mellan avloppsanläggning och dricksvattenbrunn. Avståndet bör motsvara grundvattnets transporthastighet under 2-3 månader, beroende på att under den tiden dör de flesta bakterier i grundvattnet. Ett riktvärde för minsta skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunn och avloppsanläggning är 50 m, förutsatt att avloppet ligger lägre än vattentäkten. I de fall då jordarten är finkornig (t ex morän eller finsand) och lutningen stor mellan vattentäkten och avloppsanläggingen kan kortare avstånd fungera, 20-30 m.

Bedömning av det skyddsavstånd som behövs mellan dricksvattenbrunn och avloppsanläggning kräver dels att du vet vilken jordart som finns på tomten, dels att du vet åt vilket håll grundvattnet strömmar. Grundvattnets strömning följer i stort sett terrängens lutning. Observera att grundvattenytan under en infiltrationsanläggning kan höjas på grund av utsläpp av avloppsvatten och grundvattennivån runt dricksvattenbrunnar kan sänkas på grund av vattenuttag. Nivån på grundvattenytan i vattentäkten måste ligga högre än nivån på grundvattenytan under avloppsanläggningen, annars finns risk för förorening av dricksvattnet. När det inte är uppenbart åt vilket håll grundvattnet strömmar bör en sakkunnig person bedöma lutningen. I bergborrade brunnar sker vattenuttaget i berggrunden, dvs. inte ur samma vattenmagasin som avloppsinfiltrationen görs i. Det sker dock ett vattenutbyte mellan jordlager och berggrund och tillförsel av vatten till sprickor i berggrunden kommer från vattnet i jordlagren.

illustration
Bild på en lämplig respektive några olämpliga placeringar av avloppsanläggning i förhållande till dricksvattenbrunn och grundvatten. Klicka på den för att se en större bild.

Avloppsanläggningen bör inte placeras nära en brant sluttning, se nedanstående bild:

Ytuppträngning av avloppsvattnet
Bild på två olika placeringar av avloppsanläggningar. Läge B är olämpligt p g a risk för ytuppträngning av avloppsvattnet.

Grundregeln är att infiltrationer bör ligga nedströms vattentäkter eller områden där vattentäkt planeras. Om man ändå måste lägga avloppsanläggningen nära och uppströms en dricksvattentäkt bör en grundlig geohydrologisk undersökning genomföras.

Se filmen där VA-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Ahlm berättar om provgrop för enskilt avlopp, men även en del om avloppets placering:


Se filmen där miljöinspektörerna Jenny Fogel och Joakim Hedvall berättar mer om vad provgropen kan berätta. De visar även hur du kan göra ett perkolationstest. Filmen är tänkt för miljöinspektörer men även andra kan ha nytta av den.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

*) För mer info om fält A och fält B som nämns i den nedre filmen, se Naturvårdsverket faktablad nr 2 Jordprovtagning..., eller Naturvårdsverkets publikation Små avloppsanläggningar, del 2. Dessa publikationer kan laddas ner från Läsvärt-sidan

Läs mer på avloppsguiden

Testa ditt avlopp
Provgrop
Geohydrologisk undersökning
Marknadsöversikt
Vanliga frågor och svar

Externa länkar

Mer om grundvatten på SGU:s hemsida

Att ladda ner

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar? (pdf)
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanordningar (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum