Varför rena avlopp?

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa igen. Om vi å andra sidan renade våra enskilda avlopp bra skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt. Uppskattningsvis 10% av alla svenska hushåll har enskilt avlopp och dessa släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som 90% av övriga hushåll som är anslutna till kommunala reningsverk. Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnen och i viss mån också för smittämnen. Det beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är dåliga.

Norrtälje övergödning Fin sjö
På många ställen kan de enskilda avloppens rening göra skillnaden mellan en dyig, igenväxt sjö och en fin badsjö.       

Förhindra smittspridning
Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Minska syrebrist och övergödning
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Avlopp som resurs
Om avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara en resurs istället för ett problem. Framförallt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller mycket växtnäringsämnen (främst kväve, fosfor och kalium) som kan ersätta handelsgödsel i lantbruket. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från avlopp till odling på ett hygieniskt säkert sätt.

Avloppets olika flöden
Avloppsvatten från ett hushåll består av olika flöden som kan behandlas tillsammans eller var för sig. Eftersom de olika flödena har olika innehåll och egenskaper är det ofta bra att hålla dem åtskilda och behandla dem separat.
Läs mer om innehåll i olika avloppsflöden (pdf)

Läs mer på avloppsguiden

Vad kan du göra för att minska föroreningarna i avloppet?
Siffror om avlopp 
Avlopp i kretslopp

Externa länkar

Miljömålsportalen - om Sveriges nationella miljömål
Vattenmyndigheternas hemsida
Vattenkikaren - om övergödning 

Att ladda ner

Innehåll i olika avloppsflöden (pdf)
Så mår havet - broschyr från Naturvårdsverket (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum