WC med kemisk fällning och markbädd

I det här avloppssystemet doseras kemikalier till ledningssystemet eller vid slamavskiljaren. Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren innan vattnet leds till en reningsanläggning, t ex en markbädd, där den biologiska reningen sker. Systemet bedöms klara hög nivå för fosfor. För att klara hög nivå för kväve krävs efterbehandling i dike/våtmark efter markbädden. Läs mer i denna jämförelse av olika avloppssystem (pdf).

Att komplettera med kemfällning är ett bra sätt att uppgradera en befintlig, fungerande, anläggning. Viktigt att tänka på är att slammängden ökar, så om möjligt bör man välja en större slamavskiljare än normalt.

Vissa produkter för kemisk fällning säljs separat medan andra enbart säljs som komponenter i ett paket med slamavskiljare med mera. Kontrollera detta med återförsäljaren så att du får rätt pris och förutsättningar för teknikvalet.

WC med kemisk fällning och markbädd
Klicka på bilden för att se den i större format.

Fördelar

  • Kemisk fällning är ett billigt sätt att uppgradera en befintlig markbädd eller infiltration (om slamavskiljaren är tillräckligt stor).
  • Om kemfällningen tillfälligt slutar att fungera, fungerar markbädden som en buffert.

Nackdelar

  • Små möjligheter till kretslopp
  • Om du glömmer att fylla på kemikalier fungerar inte fosforreningen som den ska.

Drift och skötsel

  • Tömning av slamavskiljare, ca 2-3 gånger/år, beroende på storlek på slamavskiljare.
  • Byte av kemikaliebehållare, 1-2 ggr/år, sköts av fastighetsägaren.
  • Tillsyn en gång per år kan göras av leverantören via serviceavtal.

Ekonomi
Investeringskostnaden för ett hushåll för ett system med kemisk fällning och markbädd varierar beroende på förhållanden på fastigheten. Driftskostnaderna består av slamtömning 2-3 gånger per år, fällningskemikalie och eventuellt serviceavtal.

Investeringskostnader (inkl moms)

  Investering (kr)
Doseringsenhet inkl installation *
Markbädd (inkl slamavskiljare, ledningar, installation, mtrl) *
Summa: *

* = Meddelande från avloppsguiden: Vi avser återkomma med ungefärliga intervall för att ge en bättre fingervisning om vilka summor det kan röra sig om för att investera i ett nytt avloppssystem.

Driftskostnader (inkl moms)

  Drift (kr/år)
Slamtömning 2-3 ggr per år **
Fällningskemikalie + el *
Tillsyn och service *
Summa: *

** = Kontakta din kommun för uppgift om vilka taxor för slamhämtning som gäller för fastigheten.

Tänk på att:

  • Slamavskiljaren ska helst vara minst 4 kubikmeter, eftersom det blir mer slam.
  • Det är viktigt att du kommer ihåg att fylla på kemikalier, annars fungerar inte fosforreningen.
  • Det är miljönämnden i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.

Läs mer på avloppsguiden

WC med markbädd och fosforfälla
Vattentoalett

Ledningar
Slamavskiljare
Kemisk fällning
Markbädd
Välj teknik
Marknadsöversikt
Naturvårdsverkets riktlinjer

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar (pdf)
Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
Jämförelse mellan olika toaletter (pdf)
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf)

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum