WC och infiltration

Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas vattnet till en infiltration, där vattnet infiltrerar ner och renas i marken. Det renade avloppsvattnet går vidare ut till grundvattnet. Det är mycket viktigt att en infiltration placeras och utformas rätt, annars finns risk för att reningen inte fungerar vilket kan leda till att din eller dina grannars dricksvattenbrunn förorenas. Infiltration passar inte på alla tomter, eftersom reningen kräver en viss sorts markförhållanden.

WC och infiltration
Klicka på bilden för att se den i större format.

Ofta kan en erfaren och kunnig entreprenör hjälpa dig med den bästa placeringen av en infiltration. Om det är svåra förhållanden på din tomt, eller om det finns många brunnar och andra avloppsanläggningar i närheten, kan dock en geohydrologisk undersökning behövas. Då bör du anlita en konsult. Här kan du hitta en konsult/ entreprenör i din kommun.

Fördelar
 • Ofta relativt billig att installera (det kan dock bli dyrt med förundersökning) 
 • Driftsäker

Nackdelar

 • Risk för förorening av grundvattnet 
 • Kräver noggrann förundersökning för att säkert fungera. 
 • Det är svårt att kontrollera att anläggningen fungerar. 
 • Ingen möjlighet till kretslopp

Drift och skötsel
Skötsel och underhåll består av:

 • Slamtömning 1 gång/år 
 • Översyn av slamavskiljaren, dvs. titta så det inte står slam i sista kammaren och att t-rör finns/är intakt. 
 • Översyn av infiltrationen, dvs. titta att det inte står slam i fördelningsbrunn eller vatten i luftningsrören att det inte växer buskar/träd över infiltrationen och att det inte rinner ut vatten på sidan av infiltrationen. 1-2 ggr/år. 
 • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.

Ekonomi
Investeringskostnaden för ett hushåll för systemet som beskrivs kan variera ganska stort över landet. Variationen beror bland annat på förhållanden på fastigheten och områdets känslighet för föroreningar.

Kostnader för en geohydrologisk undersökning kan tillkomma. Driftkostnaderna består av en årlig slamtömning. En mindre elkostnad för ev. pumpning kan tillkomma.

Investeringskostnader (inkl. moms)

 

  Investering (kr)
Installation av WC *
Infiltration (inkl slamavskiljare, ledningar, installation, mtrl) *
Summa: *

 

* = Meddelande från avloppsguiden: Vi avser återkomma med ungefärliga intervall för att ge en bättre fingervisning om vilka summor det kan röra sig om för att investera i ett nytt avloppssystem.

Driftkostnader (inkl. moms)

 

  Drift (kr/år)
Slamtömning 1 ggr per år **
Summa: *

 

** = Kontakta din kommun för uppgift om vilka taxor för slamhämtning som gäller för fastigheten.

Tänk på att
 • Det är miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun som avgör vilka krav som ställs på din avloppsanläggning.
 • Det är mycket viktigt med en bra förundersökning för att veta att marken verkligen passar för infiltration.
 • En dåligt anlagd infiltration kan förorena din eller grannarans brunn.
 • Det är mycket svårt att kontrollera funktionen på en infiltration, eftersom man inte kan ta vattenprov på ett lätt sätt.
 • Infiltrationen har ofta en begränsad livslängd och kan sätta igen efter 20-30 år. Livslängden varierar dock och kan bero på t. ex. markförhållanden, utformning, belastning, etc.

Se denna film och få full koll på slamavskiljare. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

  Se denna film och få koll på pumpning och pumpbrunnar för enskilt avlopp. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

  Läs mer på avloppsguiden

  Vanlig WC
  Ledningar
  Slamavskiljare
  Infiltration
  Välj teknik
  Marknadsöversikt
  Naturvårdsverkets riktlinjer

  Att ladda ner

  Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar (pdf)
  Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
  Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
  Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf) 

  Sök Företag/Produkt

  Sök Entreprenörer/Konsulter
  Sök Labb/Analystjänster
  Sök Produkter
  Sök Fritext

  avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum